กฎหมายที่ควรรู้สำหรับคนทำงานไอทีกฎหมายที่ควรรู้สำหรับคนทำงานไอที

ในโลกปัจจุบันคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ ” กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ  ทำให้มีกฎหมายเพื่อใช้สำหรับควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งาน

คนทำงานไอที ควรให้ความสำคัญกับกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อไม่ให้กระทำผิดต่อกฎหมายโดยไม่รู้ตัว กฎหมายที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 โดยแบ่งเป็น หมวด 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหมวด 2  พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยสรุปใจความสำคัญและบทลงโทษได้ดังนี้

 1. มาตรา 5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. มาตรา 6 การเปิดเผยมาตรการป้องกนการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นโดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 4. มาตรา 8 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 5. มาตรา 9  การทำให้เกิดเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 6. มาตรา 10 การกระทำ เช่น รบกวน ระงับ ชะลอ ขัดขวางเพื่อให้ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานได้ตามปกติ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 7. มาตรา 11 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อรบกวนการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข เช่น การส่ง Spam Mailมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 8. มาตรา12  การกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แล้ว โดยทำให้เกิดความเสียหาย ดังนี้
 • ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิด ความเสียหายในทันทีหรือในภายหลัง มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน200,000 บาท
 • ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่3 ปี- 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 – 300,000 บาท

9.  มาตรา 13 การจําหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด มีโทษจำคุก ไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10.  มาตรา 14 การกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • นำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
 • นำข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
 • นำข้อมูลที่มีลักษณะอันลามกปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 • เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลปลอม

11.  มาตรา 15 ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

12.  มาตรา16  การตกแต่งภาพของผู้อื่น โดยการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ทำให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย มีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ดีคนทำงานไอที ควรศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งควรอัพเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการทำงานไอทีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และทำให้ชีวิตการทำงานไอทีปลอดภัยจากโทษและค่าปรับ

By… นงนภัส  ใจจร