คุณสมบัติของผู้สมคร

1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (วันเปิดภาคเรียน)
อนึ่ง ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่สถาบันกําหนด และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากสถาบัน
ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็น “โมฆะ” และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน
2. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้สมครควรมี
2.1 ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย)
2.2 ผู้สมัครในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ควรมีความสามารถเขียนภาษาชุดคําสั่ง อย่างน้อย 1 ภาษา และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2.3 ผู้สมัครในวิชาเอกสถิติควรเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์สถิติหรือวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค