สวัสดีครับ ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า คณะสถิติประยุกต์ สาขาบริเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ผมจะมาพูดถึงทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา
บางประเภทให้ฟังกันอย่างคร่าวๆนะครับ 

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ  (ภาคปกติกับภาคพิเศษแตกต่างกันอย่างไร?)
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหนวยกิตให้ผ้รับทุนตลอดหลักสูตร 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุนขาดแคลน)
ทุนนี้ไห้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยมีผลการศึกษา GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุนละ 8,000 บาท
• ทุนช่วยงานสอนของอาจารย์ (Teaching Assistant หรือ TA)
เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ช่วยงานสอนของอาจารย์ โดยให้ทุน 8,000 บาท/ภาคการศึกษา
• ทุนเรียนดี
ให้สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดหรือเป็นอันดับ 1 ของแต่ละสาขา ทุกภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุนละ 8,000บาท (นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป)

สำหรับทุนการศึกษาของสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ยังมีอีกหลายแบบด้วยกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทุนการศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษาได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 02-727-3365 ถึง 77
Scholarships