นักศึกษากับ eBusiness ในนิด้า

รูปตัวอย่างจาก http://reg.nida.ac.th

 

eBusiness กับ นักศึกษานิด้า ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน eBusiness ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อนักศึกษาของนิด้าเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของการสมัครเข้ามาศึกษาต่อจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา eBusiness ได้ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาอย่างคลอบคลุมในทุกๆด้าน เช่น การสมัครเข้าศึกษาต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ดูผลการสอบคัดเลือก ผลสอบต่างๆ ไปถึงการรับทราบข้อมูล ข่าวสารสำคัญของนิด้า แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า eBusiness จริงๆ แล้ว คืออะไร และสำคัญกับทั้งนักศึกษาของนิด้าอย่างไร?

บทบาท eBusiness กับ นิด้า

เมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นิด้า ทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญกับ eBusiness มากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบสำหรับบริการนักศึกษาของกองบริการการศึกษา (http://reg.nida.ac.th) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษา นักศึกษานิด้าจะได้รับความสะดวกทั้งการรับรู้ข่าวสารของคณะ วิชา/หลักสูตรที่เปิดสอน การยื่นเรื่องขอเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางมานิด้าเพื่อลงทะเบียนเอง รวมทั้งทางนิด้าก็ไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนมากเพื่อรองรับการทำงาน ระบบออนไลน์นี้ทำให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั้งการประกาศผลการเรียน หรือการประเมินผู้สอนก็ทำให้ไม่เปลืองทรัพยากรณ์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

eBusiness กับ ห้องสมุดสุดล้ำของ นิด้า

นิด้าเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ‘นิด้า ไลบรารี่’ หรือ ห้องสมุดยุคอิเล็กทรอนิกส์ นี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของeBusiness ด้วย นักศึกษานิด้าสามารถสืบค้นหนังสือออนไลน์ และสามารถยืม – คืน E-Book ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันนิด้าได้ รวมทั้งสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสนอซื้อหนังที่ต้องการอ่าน ที่ห้องสมุดนิด้ามีส่วนของ Digital Bookshelves หรือชั้นหนังสือแบบดิจิตอลนักศึกษาสามารถดูได้ว่ามีหนังสือ หรือภาพยนตร์ใหม่ๆ อะไรบ้างโดยมีการแสดงตัวอย่างให้ดู หรือจะสืบค้นข้อมูลก็ได้ทันที ส่วนที่ E-Book Station ก็สามารถค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดเลือกหนังสือที่ต้องการเพื่ออ่านผ่านหน้าจอก็ได้ด้วย

สรุป

จะเห็นได้ว่า eBusiness มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาด้วยระบบออนไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเพิ่อรองรับความต้องการตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นิด้าก็จะก้าวทันตามเทคโนโลยีด้วย eBusiness ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

เรียบเรียงโดย