เรียนโทบริหารไอที เสาร์ อาทิตย์ ตอบโจทย์คนทำงาน

     ในยุคที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความสำคัญของเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้นไปด้วย ตัวเราเองจึงควรก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้
สำหรับคนที่กำลังสนใจอยากศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางNida มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายหลักสูตรเกี่ยวกับสายไอที โดยขอยกตัวอย่าง หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร
>วิทยาการคอมพิวเตอร์   Computer Science
>การจัดการระบบสารสนเทศ   Information SystemsManagement
>บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Management
>สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   Software Architecture
>วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์  InterActive Media Science

ITM สอนอะไร?
หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITM ของNida

    เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาทั้งสายบริหาร และสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล  (Marketing Management and Digital Marketing),คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่ (Data Warehousing and Big Data),การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT strategic Planning and it Projects Management) เป็นต้น
    ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ทั้ง
สายบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมกัน มีความเป็นผู้นำในองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการกับองค์กรได้ดี การวางแผน บริหารบุคลากรให้มีความรู้ ความสามาร เกิดการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     โดยมีหลักสูตรภาคปกติ ที่เรียนในวันธรรมดา และภาคพิเศษ ที่เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลาในวันธรรมดา

เรียบเรียงโดย
Metro sky
หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ITM9