ระบบสารสนเทศกับผู้บริหาร
product-information-management

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้บริหาร เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่และอนาคตขององค์กร เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรผ่านการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง จะมีผลไม่เพียงต่อการดำเนินการในระยะสั้นขององค์กรเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงความอยู่รอด ความมั่นคง และ ทิศทางในการเจริญเติบโตขององค์กรอีกด้วย อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายขององค์การ ในการตัดสินใจต่อปัญหาต่างๆ ในองค์กรของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องทำการตัดสินใจหลังจาก องค์กรได้เริ่มปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้ในระยะหนึ่ง ผู้บริหารย่อมต้องการทราบว่าผลการดำเนินงานนั้นเป็น อย่างไร มีแนวโน้มว่าจะบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไร ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความต้องการข้อมูลจากการทำงานและข้อมูลรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เป็นจริง องค์กรต้องจัดสรรระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน ทันต่อปัญหาและมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ผู้บริหารได้รับข้อมูลจาก 3 แหล่ง ดังนี้

  • 1. ข้อมูลภายในองค์การ (Internal Data) มีประโยชน์ต่อการบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ประกอบด้วย
    • 1.1 ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน (Transaction Processing Data) แสดงถึงการปฏิบัติงานขององค์การการควบคุม การตรวจสอบ และการแก้ปัญหาโดยทั่วไป
    • 1.2 ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน ของแต่ละส่วนงาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ ขององค์การ เช่น งบประมาณ แผนค่าใช้จ่าย เป็นต้น
  • 2. ข้อมูลภายนอกองค์การ (External Data) มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ
  • 3. ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้วยกัน ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ระหว่างพนักงานในองค์การ หรือระหว่างองค์การอื่นๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อมวลชนต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมานำมาวิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ หากผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกต้องก็อาจเป็นเหตุให้ตัดสินใจดำเนินงานที่ผิดพลาดตามมา เช่นเดียวกันหากผู้บริหารได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทันเวลาในสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจนั้น ๆ ก็จะสามารถที่จะดำเนินงานได้ดี ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจก่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทราบถึงว่าผู้บริหารต้องการอะไร แล้วอะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือหรือวิธีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกับผู้บริการเอง ดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพคืออะไร แล้วกระบวนการการขัดการอะไรที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น ๆ วิธีการเหล่านี้เรียกว่า “การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)” ซึ่งหมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร ในแต่ละองค์กรก็ย่อมมีข้อมูลหลากหลายมากมายที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ “ข้อมูลรายวัน (Transaction Data)” โดยเกิดจากกระบวนการทำงานภายในหรือภายนอกองค์กรก็ดี ข้อมูลเหล่าหากไม่มีการจัดการระบบสารสนเทศที่ดีก็ไม่สามารถนำมาประโยชน์ได้อย่างเต็มที่