การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 มีผลกระทบการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอย่างไร ดูข้อมูลในตารางข้างล่างนะครับ

 

ค่าหน่วยกิต (45 หน่วย)*

157,500

ค่าบำรุง

ค่ากิจกรรมพิเศษ

ค่าห้องปฏิบัติการ

ค่าบริการ IT+ห้องสมุด

  & อื่น ๆ

56,800

รวม 214,300

หมายเหตุ หากได้รับการยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  และ 4010  ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรจะประมาณ 19K