web analytics

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 มีผลกระทบการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอย่างไร ดูข้อมูลในตารางข้างล่างนะครับ

a

 

ค่าหน่วยกิต (45 หน่วย)*

157,500

ค่าบำรุง

ค่ากิจกรรมพิเศษ

ค่าห้องปฏิบัติการ

ค่าบริการ IT+ห้องสมุด

  & อื่น ๆ

39,800

รวม 197,300

หมายเหตุ หากได้รับการยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา (4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  และ 4010  ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ) ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรจะประมาณ 18K

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


( ! ) Warning: unlink(./.ips1.txt): Permission denied in C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\footer.php on line 2
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006245424{main}( )..\index.php:0
20.0011248960require( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-blog-header.php' )..\index.php:17
31.433040411296require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-includes\template-loader.php' )..\wp-blog-header.php:19
41.440740449200include( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\single.php' )..\template-loader.php:74
52.159842203248get_footer( )..\single.php:18
62.159842203920locate_template( )..\general-template.php:84
72.160242204096load_template( )..\template.php:647
82.162142279224require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\footer.php' )..\template.php:688
92.162142280160onClientConnect( )..\footer.php:2
102.197342280592count_lines_and_truncate( )..\footer.php:2
112.221542289560unlink ( )..\footer.php:2