ประสบการณ์ เรียนโท

ประสบการณ์ เรียนโท เป็นสิ่งที่น้องๆ ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อยากรู้กันมาก ก่อนที่จะสมัครเรียนโท เพราะบางคนกลัวว่า การเรียนโทพร้อมทำงานไปด้วย เป็นสิ่งที่ยาก กลัวเรียนโท ไม่จบ ดังนั้นผู้เขียนจึงสัมภาษณ์คุณณุภาภรณ์ ชูแก้ว (แก้ว) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีอีซีไอทีโซลูชัน จำกัด มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณชัยภัทร จั่นมณี (ภัทร) ผู้จัดการอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM5) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อแชร์ประสบการณ์ในขณะเรียนโท ให้เพื่อนๆ หรือผู้สนใจ ได้ฟังดังต่อไปนี้

ทำไมเลือกเรียนโทสาขาวิชานี้?

คุณณุภาภรณ์

“เพราะคิดว่าน่าจะนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเรียนโท ไปใช้ในงานประจำได้ เพราะงานประจำส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้กับองค์กร หากเรารู้และเข้าใจในเทคโนโลยี เราก็จะเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”

คุณชัยภัทร

“คล้ายๆ กับที่คุณแก้ว เล่าให้ฟัง ส่วนใหญ่แล้ว ที่มาศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อที่จะได้ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในหน้าที่การงาน ของเราในปัจจุบัน บางอย่างในขณะการทำงาน เราจะไม่ได้ประสบการณ์ นั้นเลย เช่น การถ่ายทอดความรู้ต่างๆจากอาจารย์ ผู้สอน”

ประสบการณ์ เรียนโท ตอนสอบเข้าเป็นอย่างไรบ้างคะ?

คุณณุภาภรณ์

“มีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ข้อเขียนมี วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาบริหาร อีก 1 วิชา ซึ่งการเตรียมตัวเข้าเรียนโท ต่อ คืออ่านจากแนวข้อสอบเก่าๆ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

ตอนสัมภาษณ์ ทางคณะกรรมได้สอบถามถึงวิชาและเนื้อหาที่เราเลือกสอบเข้าเรียนต่อโท ว่ามีวิชาอะไรบ้าง หากน้องๆได้อ่านรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท ที่เราสนใจ ก็น่าจะตอบได้”

คุณชัยภัทร

“สาขาที่ลงเรียน ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะใช้การสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาปริญญาโทแทน ซึ่งหากมีคุณสมบัติตรงกับทางคณะกำหนด ก็ไม่น่ากังวลอะไร สามารถเข้ามาเรียนได้ แต่จะจบตรงตามกำหนดหรือไม่จบ ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า”

ประสบการณ์ในขณะเรียนโทเป็นอย่างไรบ้างคะ?

คุณณุภาภรณ์

“การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นย่อมได้ความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งจากทฤษฎีและการค้นคว้าด้วยตนเอง การรู้จักนำความรู้มา Apply ใช้กับงานเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้และความเข้าใจในงานนั้นๆ

มีงานกลุ่มที่ได้รับ Assign นั่นจะช่วยให้รู้จักปรับตัว รับผิดชอบงานและทำงานเข้ากับกลุ่มได้ แม้ต่างวัยหรือวัยเดียวกันก็ไม่เป็นอุปสรรค รับฟังความเห็นของผู้อื่นและเสนอความเห็นของตัวเองบ้าง

การรวมกลุ่มติวก็จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้แก่เพื่อนๆ การร่วมกิจกรรมในห้องช่วยให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ผูกพัน เป็นที่มาของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันข้างหน้าได้อย่างดีเลย”

คุณชัยภัทร

“ในขณะเรียนโท หากจบสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาบริหาร หรือทำงานด้านคอมพิวเตอร์ จะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆเพราะสาขานี้ จะต้องเรียนทั้งวิชาของทางด้านสายคอมพิวเตอร์และสายบริหาร อย่างละครึ่ง แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร เพราะการศึกษาระดับปริญญาโทจะเน้นการทำงานและเรียนเป็นกลุ่ม โดยสถาบันฯ ต้องการฝึกนักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักหน้าที่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อนักศึกษาได้ออกไปทำงานจริงๆ จะได้คุ้นเคยกับการทำงานลักษณะนี้ ดังนั้น หากเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจหรือถนัดเรื่องใด ก็จะมีเพื่อนๆคนที่เก่งเรื่องนั้นๆ ช่วยติวให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ซึ่งขณะเรียนโท จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนและทำงานเป็นกลุ่มค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโลกของการทำงานจริงๆได้ครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ อย่างที่ทราบกันว่าคนไทยเรามีจุดอ่อนเรื่องการทำงานเป็นทีม จึงเห็นด้วยว่าสถาบันฯ มีการวางกลยุทธ์ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท เรื่องนี้ได้ดีเดียว

ข้อสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนปริญญาโท และทำงานไปด้วย คือเราจะต้องแบ่งเวลาให้ได้ ทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนโท ยิ่งถ้าช่วงใกล้สอบและมีการบ้านต้องส่งประกอบกับงานที่ทำก็อยู่ในช่วงงาน เยอะ จะทำให้เรามีเวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย ดังนั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ดีๆ ไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเสีย ฉะนั้นเราต้องพยายามทบทวนเนื้อหาอยู่เสมอๆ เพื่อจะได้ไม่ไปรีบอ่านทีละเยอะช่วงใกล้สอบ”

ประสบการณ์ เรียนโท ที่เราไม่อยากเจอและอยากบอกน้องๆที่สนใจเรียนต่อโทคือ?

คุณณุภาภรณ์

“การสอบเก็บคะแนน (หัวเราะ) เพราะเราทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย ทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อย บางครั้งเตรียมตัวไม่ทัน เราก็จะทำคะแนนสอบออกมาไม่ดี หากน้องๆ ที่สนใจเรียนโท ต้องแบ่งเวลาให้ได้ ไม่ว่าเรื่องงาน เรื่องเรียน และที่สำคัญ เรื่องครอบครัว แค่เนี้ยน้องๆ ก็สามารถเรียนโท ได้สบาย”

คุณชัยภัทร

“อันดับแรกเราจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่า เราได้เลือกเรียนปริญญาโทในคณะและสาขาวิชาที่ชอบหรือต้องการจะเรียนจริงๆ แล้วหรือไม่ เพราะหากเรามารู้ตัวในภายหลังที่เรียนไปแล้วว่าไม่ชอบ ทำให้ต้องย้ายสาขาในระหว่างเรียนจะทำให้เราเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ เรียนไปแล้ว ทำให้เราจบช้ากว่าคนอื่นๆ และมีบางคนไม่อยากเสียเวลาที่เรียนไปก็จำเป็นจะต้องอดทนเรียนต่อไปจนจบ ปริญญาโท สุดท้ายก็ไม่มีความสุขในการเรียนและอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายและท้อขึ้นได้ ดังนั้นเราควรจะเรียนในสิ่งที่เราชอบ จะทำให้เรามีความสุขในสิ่งที่ทำ ทำให้เกิดความตั้งใจและอยากจะเรียนปริญญาโทดีที่สุดครับ

ประเด็นถัดมาอยากให้พิจารณาเลือกสาขาที่จะเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโท นอกจากเลือกสาขาที่ชอบแล้ว เราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เราจะได้เอาไปใช้เราจริงๆในอนาคต เพราะว่าอยากเราคำนึงถึงสาขาที่ชอบเท่านั้น เวลาจบมาก็ไม่ตรงสายงานที่ทำ วุฒิปริญญาโทที่ได้มาอาจจะได้มาแค่ประดับชื่อเสียงวงศ์ตระกูล แต่ไม่สามารถนำไปขอเพิ่มเงินเดือน และขอปรับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของงานปัจจุบันได้

ขณะเรียนปริญญาโท หากเราฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาไหน ก็สามารถบันทึกเสียงอาจารย์ผู้สอนได้เพื่อนำกลับไปทบทวนได้ง่าย เนื่องด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยเอื้อประโยชน์และ สบับสนุนทางด้านการเรียนมีมากมาย เช่น Smartphone , Tablet เป็นต้น และมีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากยิ่งขึ้นครับ”

ในการเรียนปริญญาโท ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากไหมคะ?

คุณณุภาภรณ์

“การเรียนระดับปริญญา ส่วนมากเนื้อหาที่เรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าสไลด์ที่ทางอาจารย์ได้จัดเตรียมมา หรือ หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนโท ซึ่งก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับน้องๆที่สนใจจะศึกษาในระดับปริญญาโท”

คุณชัยภัทร

“หลายๆ ท่าน ที่สนใจเรียนต่อโท แต่ไม่อยากเรียนต่อ เพราะไม่มั่นใจว่า ภาษาอังกฤษเราจะดีไหม ถึงแม้นหลักสูตรเป็นภาษาไทย แต่หลายๆ มหาวิทยาลัย ก็จะแจกหนังสือหรือตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้เราตั้งใจเรียนให้มากๆ หากจำเป็นต้องเปิดหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อทำการบ้านหรืออ่านเตรียมสอบ ให้เราค่อย ๆ อ่าน หรือ ถามเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ได้ เพื่อนบางคน ขยัน เขาจะทำสรุปเป็นหน้า A4 เราก็สามารถยืมมาถ่ายเอกสารได้เลย ทำให้การเรียนไม่ยากอย่างที่คิด แต่บางหลักสูตรในระดับปริญญาโท ต้องสอบเข้า โดยมีวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาหนึ่งที่จะต้องสอบ หากเราตั้งใจที่จะเรียนต่อโท ให้เราพยายามสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ผ่าน เราก็จะง่ายขึ้น เวลาเข้าเรียนระดับปริญญาโทได้ เราก็ไม่ต้องเรียนวิชาอังกฤษพื้นฐานอีก”

จากประสบการณ์ เรียนโท ของคุณ คุณคิดว่าการเรียนปริญญาโทยากมั้ยคะ?

คุณณุภาภรณ์

“คิดว่ายาก เพราะมีคนจบไม่พร้อมกัน หากง่าย ทุกคนคงจบหมด ตามที่ชอบพูดกันว่า จ่ายครบ จบจริง บางคนอาจจะไม่ได้เรียนสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และบริหารมา ดังนั้นเวลามาเรียนต่อโท อาจจะพบปัญหาบางวิชา ทำให้ต้องลงใหม่ จึงทำให้จบช้ากว่าเพื่อนๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากน้องๆ ตั้งใจเรียน และกลับไปทบทวนบ้าง พี่คิดว่าทุกคนคงจบทันตามกำหนดทุกคน”

คุณชัยภัทร

“คิดว่าการเรียนโทไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนครับ เพราะยังไงๆการเรียนโทก็เรียนกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยากของการเรียนโท คือ การที่จะต้องบริหารทั้งเวลางานและเวลาเรียนให้ดีทั้งคู่มากกว่า หากทุกคนมีความอดทน ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่องานที่อจารย์มอบหมาย ทุกคนย่อมจะเรียนโทสำเร็จแน่นอน ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหากเรามีตั้งใจ”

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบ คุณณุภาภรณ์ ชูแก้ว และ คุณชัยภัทร จั่นมณี มากค่ะ ที่สละเวลามาให้เราสัมภาษณ์ ถึงประสบการณ์การเรียนโท  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากแก่รุ่นน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หากเพื่อนๆ น้องๆ สนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อโท  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://as.nida.ac.th/th/

และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

http://www.kmitl.ac.th/admission.main.php?page=main

 

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน ReNew

 

 

Home > ประสบการณ์ เรียนโท > ประสบการณ์ เรียนโท