images

เด็กจบใหม่หลายคนในปัจจุบันอยากมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อองค์กร เพราะทุกวันนี้การเติบโตของเทคโนโลยีมีความทันสมัยและมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ บางคนคิดว่าการเรียนในห้องสี่เหลี่ยมจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ แต่การเรียนปริญญาโทที่นิด้า ไม่ใช่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา

ด้วยจุดเด่นของสาขาวิชา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะได้เรียนทั้งวิชาบริหาร และวิชาไอทีควบกัน โดยส่วนตัวจบสาขาไอทีมาในตอนเรียนปริญญาตรี เมื่อมาเรียนที่นิด้าในสาขานี้ได้ความรู้ทางด้านไอทีเพิ่มมากขึ้นถึงจะเป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว แต่จากประสปการณ์การสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันทำให้ได้เห็นมุมมองที่ต่าง ตอนเรียนปริญญาตรีการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานให้รู้จักความหมาย แต่ในการเรียนปริญญาโทเป็นการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงและมองเห็นภาพชัดมากขึ้น ในส่วนวิชาบริหารซึ่งเป็นความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการบริหาร วิชาการบริหารจัดการต่าง ๆ อาจารย์ทุกท่าน รุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน แม้กระทั่งรุ่นน้อง ก็มีประสบการณ์ของตัวเองที่คอยแบ่งปันให้กับทุกคนในห้องเรียนอยู่เสมอ

จริงอยู่เวลาเราเรียนเราต้องเริ่มจากทฤษฎี แต่ที่นิด้าได้รวมผู้คนมากมาย ต่างความคิด ต่างมุมมอง ต่างทัศคติ ต่างชาติและต่างวัฒนธรรม มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเดียวกัน การก้าวกระโดดจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่อง บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ มาก่อน ทำให้พวกเขาได้มองเห็นการทำงานจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และการแก้ไขของแต่ละคน หรือเราจะเรียกว่า การเรียนทางลัดเลยก็ว่าได้

อยากรู้จักนิด้ามากขึ้นไหม? อยากรู้จัก บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศไหม? อยากรู้ว่าบทความนี้จริงไหม? มาลองด้วยประสปการณ์ของคุณเอง รับรองว่า 2 ปีที่คุณจะได้รับ ไม่ใช่เพียงแต่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาตามความคิดเดิมแน่นอน 😀