ITM รุ่นที่ 12 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology Management)

ITM background

หลักสูตร ITM คืออะไร?

ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”
เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA”

ITM สอนอะไร?

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับที่ต้องการทำงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดแผน, นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ