คุณวิไลวรรณ อีกหนึ่ง ศิษย์เก่านิด้า หลังจากที่จบปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็ได้ก้าวเข้าสู่การทำงานเส้นทางสายอาชีพด้านการพัฒนา Software มากกว่า 18 ปี จากหลากหลายบริษัท จนถึงปัจจุบันมาร่วมงานกับ บริษัท Amway (Thailand) Co., Ltd ในตำแหน่งผู้พัฒนาระบบอาวุโส เช่นเดียวกับคุณชัยนันท์ ผู้หญิงเก่งคนนี้มีความเชี่ยวชาญในการเขียน Program เป็นอย่างมากโดยรับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนา Software ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีการจัดทำระบบทดสอบอย่างมีระบบ ออกแบบระบบวิเคราะห์งานต่างๆ บำรุงรักษาและประเมินผลการปฎิบัติงานของระบบ ทำให้คุณวิไลวรรณมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเป็นอย่างมาก

1074688563602

คำถามที่ 1:  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์?

 คำตอบ: หลังจากที่ได้เรียน Programming ในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาแล้วเกิดความสนใจ และต้องการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในเชิงกว้าง ภาพรวม และเชิงลึกในส่วนของการทำงานเชิงเทคนิค การออกแบบระบบ จึงคิดว่าต้องการศึกษาต่อในสาขานี้

คำถามที่ 2:  ทำไมต้องเป็นนิด้า?

 คำตอบ: เนื่องจาก

1. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

2. มีสาขาวิชา ที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง

3. ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. เดินทางสะดวก

คำถามที่ 3:  เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไร หลักสูตร อาจารย์ และเพื่อนเป็นอย่างไร?

 คำตอบ: ยากเหมือนกันนะเนื่องจากต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย จึงต้องพยายามจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพ ประทับอาจารย์ที่นี่มาก เนื่องจากบางท่านเกิดมาเพื่อเป็นครูจริงๆ ทุ่มเท มีความจริงใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ ซึ่งคิดว่าไม่สามารถที่จะลืมความประทับใจนี้ไปได้เลย

คำถามที่ 4:  หลังจากเรียนจบแล้วคิดว่าตรงตามที่คาดหวังไว้ไหม นำมาช่วยเรื่องงานได้หรือไม่ และได้อะไรจากการเรียนบ้าง?

 คำตอบ:  คิดว่าตรงตามความคาดหวัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี สมกับที่อาจารย์สอนมา เข้าใจหลักการทำงาน และรู้หลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย