บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วทำไมต้องเรียนที่นิด้า? นี่คงเป็นข้อสงสัยของผู้ที่อยากจะศึกษาต่อปริญญาโทด้านไอที และหากคุณกำลังคิดอยู่ว่าสาขาไหน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันใดล่ะที่จะทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และสิ่งใหม่ๆ จากการเรียนไอทีได้

ITM

                  เราอยากจะขอเสนอทางเลือกใหม่ของการเรียนต่อปริญญาโทด้านไอที นั่นก็คือ สาขาบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management หรือ ITM) สาขานี้คือ สาขาที่นำเอาวิชาในด้านการบริหารและวิชาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาเรียนด้วยกัน พูดง่ายๆก็คือ เรียน MBA+IT ส่วนรายวิชาที่สอนนั้นไม่ได้นำวิชาของแต่ละด้านมาทั้งหมด จะนำเพียงแค่วิชาหลักๆและจำเป็นที่ผู้เรียนควรรู้และควรศึกษาเท่านั้น เช่น ด้านการบริหาร ได้แก่ การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ และการจัดการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ

                 สาขาบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ(ITM) อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า อาจารย์ผู้สอนในสาขาต่างก็มีความรู้และประสบการณ์มากมาย พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เรียนจบออกไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายของสาขา คือ มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ และนำทั้งสองสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในอนาคตได้ อีกทั้งยังเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรได้

                  หากคุณได้มาเรียน แล้วคุณจะรู้ว่าสาขา ITM นี้ มีอะไรดีมากกว่าที่คุณคิด……