1      จำนวนหน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

          2      โครงสร้างหลักสูตร

 หมวดวิชา  แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์  แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต
 หมวดวิชาพื้นฐาน  6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาหลัก  18 หน่วยกิต  18 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)  3 หน่วยกิต  12 หน่วยกิต
 หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ  –  3 หน่วยกิต
 สอบประมวลความรู้  สอบ  สอบ
 สอบปากเปล่า  –  สอบ
 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต  –
รวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

 3      รายวิชา

(1)      หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย

 สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
 3
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
 3
 ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies  3
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
 3
บทส 4003 าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communications
3
บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ
Database Systems and Basic Concepts of Business Applications Development
 3

 

     (2) หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่

 ITM 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
Management of Enterprise IT
 3
 ITM 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Business Analytics and Quantitative Analysis
 3

(3) หมวดวิชาหลัก หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน มีจำนวนรวม 18 หน่วยกิต ได้แก่

(3.1) วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ITM 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่
Data Warehousing and Big Data
 3
 ITM 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ
Computer Networks and Information
 3
 ITM 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Strategic Planning and IT Projects  Management
 3

(3.2) วิชาหลักด้านการบริหาร

 ITM 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร
Managerial Accounting
 3
 ITM 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ
Human Resource Management and Organization Behavior
 3
 ITM 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล
Marketing Management and Digital Marketing
 3

(4) หมวดวิชาเลือก

(4.1) วิชาเลือก แผน ก.2 กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต แผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ITM 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3
ITM 7001 การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์
Enterprise Computing and Cloud Technologies
3
ITM 7002 การจัดการการเงิน
Financial Management
 3
 ITM 7003 การบริหารการปฏิบัติการ
Operations Management
 3
 ITM 7004 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
Economics for Management
 3
 ITM 7005 ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ
Research Methods and Statistics
 3

(4.2) วิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.

 ITM 7050  ะบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Executive Support Systems and Decision Support Systems
 3
 ITM 7051 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล
Big Data Analytics and Data Mining
 3
 ITM 7052 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
Customer Relationship Management
 3
 ITM 7053 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
Organizational Performance Measurement
 3
 ITM 7054 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
 3
 ITM 7055 การบริหารความเสี่ยง
Enterprise Risk Management
 3
 ITM 7056 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
Innovation and Technopreneurship
 3
 ITM 7057 การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
Advanced Strategic Management of IT
 3
 ITM 7058 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ
E- Government
 3
 ITM 7059 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน
Management Accounting and Strategic Cost Management
 3
ITM 7060 ปัญญาธุรกิจ
Business Intelligence
3
ITM 7061 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technologies
3
ITM 7062 การจัดการโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
3
ITM 7063 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
Strategic Communication for Leadership Development
3
ITM 7064 การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Digital Business and e-Commerce Management
3
ITM 8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ3
Selected Topics in Information Technology and Management