หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ Vs ภาคพิเศษ

เหตุผลในการเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท     หลักสูตรปริญญาโท Business question
                             ระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ คืออะไร ???

ภาคปกติ

  1. หากเรียนหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ สามารถใช้เวลาในการเรียนได้เต็มที่กว่า หากเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษแล้วเกรงว่าจะหนักเกินไป เพราะต้องเรียนไปด้วยทำงานได้ด้วย อาจทำให้ไม่มีเวลาทำการบ้าน
  2. เรียนหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ เพราะยังไม่สามารถหางานทำได้ จึงเรียนภาคปกติไปก่อนจะได้ใช้เวลาเรียนให้เต็มที่
  3. ตำแหน่งงานและองค์กรที่ต้องการสมัครงานนั้นต้องการวุฒิปริญญาโท จึงต้องลงเรียนไปก่อน
  4. อยากเรียนกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะเพื่อนเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติต่อเลย
  5. หลักสูตรปริญญาโทที่ต้องการเรียนเปิดเฉพาะ หลักสูตรภาคปกติ

ภาคพิเศษ

  1. ต้องทำงานไปด้วยจึงไม่สามารถมาเรียนหลักสูตรปริญญาโทในภาคปกติได้
  2. หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเวลา และสามารถสร้างรายได้ไปด้วย ไม่ต้องรอให้จบก่อน
  3. หลักสูตรปริญญาโทที่ต้องการเรียนเปิดเฉพาะภาคพิเศษ
  4. หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ มีเพื่อนหลากหลายสาขา ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ดีกว่าหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ
  5. เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ เพราะสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ได้ทำให้เรียนได้เข้าใจมากกว่า