หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์   มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

   Applied Statistics

 

Logistics Management

 

Information Technology Management

 

Computer Science and Information Systems

ซึ่งก็มีทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าเทอม โดยประมาณ จะมีดังนี้

รายการ ปริญญาโท
(ภาคปกติ)
ปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
ใบสมัคร ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่สถาบัน ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่คณะ
สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) 20 บาท 20 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก    
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกละ 800 บาท
ค่าสมัครสอบข้อเขียน(วิชาละ) 200 บาท
ค่าสมัครสอบเทียบความรู้วิชาต่างๆ ในสถาบัน ให้เป็นไปตามที่คณะที่เปิดสอนกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินวิชาละ 500 บาท 500 บาท
ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตร/สาขาละ) 150 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา(ครั้งแรก) 3,000 บาท 4,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท 4,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2,000 บาท 2,000 บาท
ค่าลาพักการศึกษา(รักษาสภาพ นศ.) ภาคการศึกษาละ 600 บาท 2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนหลังกำหนด ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท 2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,000 บาท 3,500 บาท
ค่าบริการเทคโนโลยีสถาบัน ต่อภาคการศึกษา 600 บาท 600 บาท
ค่าบริการเทคโนโลยีคณะ ต่อภาคการศึกษา 200 1,200 บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษ 4,000 8,000 บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 52,000 บาท
ค่าขอใบรับรองต่างๆ ฉบับละ 50 บาท 50 บาท
ค่าขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท 100 บาท
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 500 บาท 500 บาท
ค่าแปลปริญญาบัตร 100 บาท 100 บาท
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 บาท 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด 600 600
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ 68,000 บาท
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 215,700 บาท
ปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ) 466,000 บาท
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ
M.S.(Applied Statistics and Information Technology)
รายการค่าใช้จ่าย ปี 1 เทอม 1 ปี 1 เทอม 2 ปี 1 เทอม 3
(ภาคฤดูร้อน)
ปี 2 เทอม 4 ปี 2 เทอม 5 อื่นๆ รวมทั้งสิ้น
ค่าบำรุงสถาบัน 1,950 1,300 550 1,300 1,300 600 7,000
ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 1,000 บาท) 18,000 12,000 3,000 12,000 12,000 57,000
ค่าบริการเทคโนโลยี 500 500 500 500 2,500
ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ (เฉพาะสาขา DTM, ISM, SD) 200 200 200 200 200 1,000
ค่าบริการห้องปฏิบัติการฯ (เฉพาะสาขา CS) 400 400 400 400 400 2,000
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 500 500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร 1,000 1,000
รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก
STAT, RAM, ACT
20,450 13,800 4,050 13,800 13,800 2,100 68,000
รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก
DTM, ISM, SD
20,650 14,000 4,050 14,000 14,000 2,100 69,000
รวมค่าใช้จ่ายสาขาวิชาเอก CS 20,850 14,200 4,250 14,200 14,200 2,100 70,000

*** การเรียนในภาคฤดูร้อนอาจจะเรียนเป็นเทอมที่ 2 หรือเทอมที่ 3 ขึ้นอยู่กับการเข้าศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) โดยประมาณ 
ตัวอย่าง 1 (สาขา BA&R) ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ภาคฤดูร้อน   อื่นๆ รวม
ค่าบำรุงสถาบัน 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000   18,000
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน
39 หน่วยกิต) 
31,500 31,500 31,500 31,500 10,500   136,500
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) 600 600 600 600   2,400
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) 600 600 600 600   2,400
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200   6,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ 8,000   8,000
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้             500 500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร             1,000 1,000
รวมค่าใช้จ่าย 45,900 37,900 37,900 37,900 13,700   1,500 174,800
                 
                   
ตัวอย่าง 2 (สาขา SE) ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 ภาคที่ 5 ภาคฤดูร้อน อื่นๆ รวม
ค่าบำรุงสถาบัน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 22,000
ค่าลงทะเบียน(หน่วยกิตละ 3,500 บาท จำนวน
43หน่วยกิต)
31,500 31,500 31,500 31,500 21,000 3,500 150,500
ค่าบริการทรัพยากรสารสนเทศ (สถาบัน) 600 600 600 600 600   3,000
ค่าบริการเทคโนโลยี (สถาบัน) 600 600 600 600 600   3,000
ค่าบริการเทคโนโลยี (คณะ) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 7,200
ค่ากิจกรรมพิเศษ 8,000 8,000
ค่าสมัครสอบประมวลความรู้             500 500
ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร             1,000 1,000
รวมค่าใช้จ่าย 45,900 37,900 37,900 37,900 27,400 6,700 1,500 195,200

** หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มอีก 44,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา

 

ถ้าหากท่านสนใจสมัครเรียน ปริญญาโทนิด้า สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆและค่าเทอม ได้ที่ คณะสถิติประยุกต์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

และนอกจากนี้ที่คณะสถิติประยุกต์ มีทุนการศึกษาต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ทุนการศึกษาแบบต่างๆของนิด้า