เตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์วิชาการที่ใช้ในการเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท MasterDegree3

 1. แนะนำประวัติส่วนตัวให้แก่กรรมการ  (*กรรมการจะเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ภายในหลักสูตร หรือ คณะในหลักสูตรปริญญาโท)
  >>>   ชื่อ นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา สถานศึกษาในระดับในปริญญาตรีขึ้นไป
 1. แนะนำประสบการณ์ทำงาน
  >>>   สถานที่ทำงานในปัจจุบัน-อดีต ประสบการณ์ทำงานทั้งหมดกี่ปี ตำแหน่งงานล่าสุด ตำแหน่งองค์กร
 1. แนะนำความสอดคล้องระหว่างวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
  >>>  ตำแหน่งงานปัจจุบันมีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรปริญญาโท ที่เลือกศึกษาต่ออย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทที่เลือกศึกษาต่อ และ การนำไปใช้ต่อในอนาคต
  >>>  หลักสูตรเรียนอะไรบ้าง? มีความเข้าใจในรายวิชาเบื้องต้นอย่างไรบ้าง?
 1. ความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท
  >>> เวลาเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 1. คำถามเชิงคิดวิเคราะห์ ทัศนคติ การตัดสินใจ
  >>>  เมื่อศึกษาจบในหลักสูตรปริญญาโทแล้วจะทำอะไรต่อ?
  >>>  เคยแก้ปัญญาหาที่เคยพบเจอได้อย่างไร?
  >>>  ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร?
  >>>  สิ่งที่คิดว่าควรจะมีเพิ่มเติมเมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสูตร?
  >>>  ได้มองหาสถานศึกษาอื่นไว้หรือไม่ หลักสูตรอะไร?
  >>>  ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมการจะทำอย่างไร?