ในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้คนต่างแข่งขันเพื่อตนจะได้มีอาชีพที่ดี และรายได้สูง โดยไม่คำนึงถึงความถนัดและตรงตามสายที่ได้เรียนมา หลายคนมักจะคิดว่าการเรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้เฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ แต่จริงๆแล้วผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้มา สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการไอที ซึ่งแต่ละอาชีพนั้นก็ต้องใช้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันออกไป เช่น ผู้บริหารโครงการไอทีขององค์กร, ผู้ออกแบบเครือข่ายในองค์กร, ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กร อีกทั้งยังสามารถเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกอาชีพที่กล่าวมานั้น มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันและการทำงานของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาให้องค์กรมีความมั่นคงและสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุคสมัยเช่นนี้

nida-as