web analytics

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า

 

คณะสถิติประยุกต์” แค่ชื่อก็สร้างความสับสบ มึนงง ในขดสมอง

ตกลงว่าเรียนอะไร? เกี่ยวกับตัวเลขอย่างเดียวใช่ใหม? แล้วตกลงเราจะเรียนได้หรือไม่? วันนี้เราจะพามาเจาะลึกหลักสูตรนี้กัน ว่าเค้าเรียนและต่อยอดในสาขาวิชาชีพใดบ้าง

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
ปริญญาโท มี 4 หลักสูตร

1.หลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์  เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   ลงลึกเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้

สาขาวิชาเอกที่สามารถเลือก
– สาขาวิชาเอกสถิติ
– สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
– สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
– สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ

2.หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เป็นหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

สาขาวิชาเอกที่สามารถเลือก
– วิทยาการข้อมูล
– การจัดการระบบสารสนเทศ
– วิทยาการสื่อสารปฏิสัมพันธ์
– ความมั่นคงสารทนเทศ
– สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า


3.หลักสูตรสาขาวิทยาเอกการจัดการโลจิสติกส์
เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

4.หลักสูตรสาขาวิชาบริหารเทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า
นายวิษณุ (หยก) ACT 19

“ โดยส่วนตัวที่ผมเลือกเรียนสถิติประยุกต์นิด้านั้นผมว่า นิด้าตอบโจทย์ผมหลายด้านทั้งด้านชื่อเสียงและคณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานทางวิชาการมากมายเป็นที่ยอมรับ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรอบรมที่ทันสมัยและหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความสนใจ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

นำเสนอโดย กลุ่ม “ประกันภัยฯ”
รุ่น ACT19

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น