เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า

ขึ้นชื่อว่าสถิติประยุกต์ ก็น่าจะเป็นที่ทราบดี หรือคาดเดากันได้ว่าเป็นคณะที่มีจุดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ หรือภาษาง่ายๆคือด้านตัวเลข หลายๆท่านที่กำลังหาข้อมูล เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า พอเปิดเจอชื่อคณะนี้แล้วเกิดความเข้าใจผิดว่า คณะนี้รองรับการศึกษาต่อเฉพาะกลุ่มที่เรียนสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือเข้าใจง่ายๆว่าเป็นคณะที่รองรับคุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่อยากเรียนต่อเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะสถิติประยุกต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายสายงานไว้ด้วยกัน อาทิเช่น  สายงานด้านคอมพิวเตอร์  สายงานด้านประกันภัย สายงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์  สายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือแม้กระทั่งสายงานธนาคารหรือการตลาด  ก็สามารถศึกษาต่อในคณะนี้ได้  เนื่องจากปัจจุบันทางคณะสถิติประยุกต์แห่งนี้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 4  หลักสูตรนั้นคือ

  1. หลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์
  2. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  3. หลักสูตรสาขาวิทยาเอกการจัดการโลจิสติกส์
  4. หลักสูตรสาขาวิชาบริหารเทศโนโลยีสารสนเทศ

ป.โท สถิติ ที่นิด้า

โดยภายใต้ทั้ง 4  หลักสูตรนี้มีสาขาวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนศึกษาตามความสนใจเพื่อต่อยอดในสายงานของตนเองได้ ดังบทสัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะสถิติประยุกต์ นิด้า

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า นายวิษณุ ทองย้อย (หยก) นักศึกษาปริญญาโท   ACT 19  ปัจจุบันทำงานธนาคารกสิกรไทย

เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า ผมเลือกเรียนหลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันทำงานด้านการบริหารตัวแทนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสายงานประกัน คาดหวังว่าได้รับความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและเปิดกว้างในสายงานมากขึ้น”

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า นายธราวัฒน์ ม่วงสวย  ศิษย์เก่า ITM  ปี 54 อาชีพปัจจุบัน โปรแกรมเมอร์

เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า สำหรับผมแล้วเลือกเรียน หลักสูตร ITM ที่นิด้า ต่อยอดกรอบแนวคิดด้าน  IT ให้ผมเป็นอย่างดีครับ ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสายงานได้โดยตรง ทั้งในเรื่องการทำงานเป็นทีม การค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ทันตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา”

เรียนต่อโทสถิติประยุกต์นิด้า นายอรุษ  นักศึกษาปริญญาโท   ACT 19
ปัจจุบันทำงานด้าน Credit Risk  บริษัท อีซุซุ ตรีเพชร จำกัด

เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า”  สำหรับผมอยากศึกษา Model เชิงลึกเพื่อสามารถวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลที่มีในมือได้ หลักสูตรของนิด้าที่ผมเลือกเรียนต่อตอบโจทย์ของผมได้เป็นอย่างมาก และเอามาใช้ในงานได้จริงๆครับ

 

นำเสนอโดย กลุ่ม “ประกันภัยฯ”
รุ่น ACT19