แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

:: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

Master of Science Program in Information Technology Management

สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

                เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

:: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ::

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

                เป็นหลักสูตรเน้นความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมสมรรถนะ (Competency) ด้านการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรในระดับสูง ซึ่งมีความเป็นผู้ชี้นำด้านพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศและเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน โดยเข้าร่วมในกลุ่มวิชาค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็นผู้ฝึกสอนงาน (Coaching) อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาในค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ความต้องการและนำไปใช้งานจริงหรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะและให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)

                เป็นหลักสูตรเน้นความรู้ด้านระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ ทั้งทางด้านสถิติและการจัดการองค์การ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการระบบสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์การได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท SUN ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา บริษัท Oracle ทางด้านการพัฒนาระบบ OAC เป็นต้น… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาชาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

                เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ การออกแบบ การใช้งาน การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการนำเสนอด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแก้ปัญหาการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและมีสมรรถนะในกระบวนการประเมินความต้องการ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้…อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เป็นศาสตร์ซึ่งเป็นแกนของสาขาวิชาต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ทั้งทางด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน อาจารย์ และนักวิจัย…อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

กำหนดการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

รับสมัครปีละ 2 ครั้ง

   1) เดือนเมษายน – พฤษภาคม เพื่อเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1

   2) เดือนกันยายน – ตุลาคม เพื่อเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 

 อัตราค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th/th/

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2727-3036-40

 

แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท