หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Information Technology Management

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science (Information Technology Management)

ชื่อย่อ :     วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

M.S. (Information Technology Management)

 1. วิชาเอก

-ไม่มี-

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก  39 หน่วยกิต   ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข   39 หน่วยกิต   ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต  วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

 1.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2  ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

5.3  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปรับปรุงจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560

–  คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2560    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

–  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2560     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 และการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (AUN.1-AUN.15 ภาคภาษาไทย) ในปีการศึกษา 2560

 1.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

     3.1 หลักสูตร

           3.1.1 จำนวนหน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ
สอบปากเปล่า สอบ
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต


3.1.3 รายวิชา

       (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย

สพ 4000 ND 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

Foundation for Graduate Studies

3(3 – 0 – 6)
ภส 4001

LC 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

Reading Skills Development in English for Graduate Studies

3(3 – 0 – 6)
ภส 4002 LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Integrated English Language Skills Development

3(3 – 0 – 6)
ภส 4011

LC 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 3(3 – 0 – 6)
ภส 4012   LC 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

Remedial Integrated English Language Skills Development

3(3 – 0 – 6)
บทส 4003

ITM 4003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

English for Business Communications

3(2 – 2 – 5)
บทส 4010 ITM 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ

Database Systems and Basic Concepts of Business Applications Development

3(3 – 0 – 6)

หมายเหตุ      1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 1. 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย
 2. บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องเรียน เนื่องจากไม่ได้ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด

     (2) หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่

บทส 5010 ITM 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

Management of Enterprise IT

3(3 – 0 – 6)
บทส 5020 ITM 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Business Analytics and Quantitative Analysis

3(3 – 0 – 6)

(3) หมวดวิชาหลัก หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน มีจำนวนรวม 18 หน่วยกิต  ได้แก่

(3.1) วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทส 6010 ITM 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่

Data Warehousing and Big Data

3(3 – 0 – 6)
บทส 6020 ITM 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ

Computer Networks and Information Security

3(3 – 0 – 6)
บทส 6030 ITM 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Strategic Planning and IT Projects  Management

3(3 – 0 – 6)

(3.2) วิชาหลักด้านการบริหาร

บทส 6040 ITM 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร

Managerial Accounting

3(3 – 0 – 6)
บทส 6050 ITM 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ

Human Resource Management and Organization Behavior

3(3 – 0 – 6)
บทส 6060 ITM 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล

Marketing Management and Digital Marketing

3(3 – 0 – 6)

(4) หมวดวิชาเลือก

(4.1) วิชาเลือก แผน ก.2 กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต  แผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

บทส 7000
ITM 7000
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information Systems Analysis and Design

3(3 – 0 – 6)
บทส 7001

ITM 7001

การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์

Enterprise Computing and Cloud Technologies

3(3 – 0 – 6)
บทส 7002 ITM 7002 การจัดการการเงิน

Financial Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7003 ITM 7003 การบริหารการปฏิบัติการ

Operations Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7004 ITM 7004 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ

Economics for Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7005

ITM 7005

ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ

Research Methods and Statistics

 

3(3 – 0 – 6)

(4.2) วิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.

บทส 7050 ITM 7050 ระบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Executive Support Systems and Decision Support Systems

3(3 – 0 – 6)
บทส 7051 ITM 7051 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล

Big Data Analytics and Data Mining

3(3 – 0 – 6)
บทส 7052 ITM 7052 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Customer Relationship Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7053 ITM 7053 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ

Organizational Performance Measurement

3(3 – 0 – 6)
บทส 7054 ITM 7054 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Law

3(3 – 0 – 6)
บทส 7055

ITM 7055

การบริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7056

ITM 7056

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

Innovation and Technopreneurship

3(3 – 0 – 6)
บทส 7057 ITM 7057 การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Advanced Strategic Management of IT

3(3 – 0 – 6)
บทส 7058

ITM 7058

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ

E- Government

3(3 – 0 – 6)
บทส 7059 ITM 7059 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน

Management Accounting and Strategic Cost Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7060

ITM 7060

ปัญญาธุรกิจ

Business Intelligence

3(3 – 0 – 6)
บทส 7061 ITM 7061 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Multimedia Technologies

3(3 – 0 – 6)
บทส 7062 ITM 7062 การจัดการโซ่อุปทาน

Supply Chain Management

3(3 – 0 – 6)
บทส 7063

ITM 7063

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

Strategic Communication for Leadership Development

3(3 – 0 – 6)
บทส 7064 ITM 7064 การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Digital Business and e-Commerce Management

3(3 – 0 – 6)

 

 

 

บทส 8000

ITM 8000

บทส 8801-8809

ITM 8801-8809

สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Seminar in Information Technology Management

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Selected Topics in Information Technology and Management

3(2 – 2 – 5)

 

3(3 – 0 – 6)

หมายเหตุ

 1. นอกเหนือจากวิชาเลือกเสรีดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังอาจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะและสถาบันกำหนด

 

 (5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

บทส 9000       การค้นคว้าอิสระ                                                     3(0 – 0 -12)

ITM 9000       Independent Study

(6) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

บทส 9004       วิทยานิพนธ์                                                           12 หน่วยกิต

ITM 9004       Thesis                                                                  12 Credits

3.1.4 แผนการศึกษา

แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                      3 หน่วยกิต*/**

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ                         3 หน่วยกิต*

บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ              3 หน่วยกิต*

บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร                       3 หน่วยกิต

บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                3 หน่วยกิต

                   รวม                                                                            6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                     3 หน่วยกิต*

บทส 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่                                        3 หน่วยกิต

บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร                                         3 หน่วยกิต

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ            3 หน่วยกิต

รวม                                                                            9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ           3 หน่วยกิต

บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์                                          3 หน่วยกิต

และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล                           3 หน่วยกิต

                   รวม                                                                            9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

บทส 7000 – 7005  วิชาเลือก 1 วิชา                                       3 หน่วยกิต
บทส 9004 วิทยานิพนธ์                                                     12 หน่วยกิต

รวม                                                                          15 หน่วยกิต

**  กำหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต

*    ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ   จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

สพ 4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                      3 หน่วยกิต*/**

ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ                         3 หน่วยกิต*

บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ              3 หน่วยกิต*

บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร                       3 หน่วยกิต

บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                3 หน่วยกิต

                   รวม                                                                            6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

บทส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                   3 หน่วยกิต*

บทส 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่                                        3 หน่วยกิต

บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร                                         3 หน่วยกิต

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ            3 หน่วยกิต

รวม                                                                            9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ           3 หน่วยกิต

บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์                                          3 หน่วยกิต

และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล                           3 หน่วยกิต

บทส 7000 – 7005  วิชาเลือก 1 วิชา                                       3 หน่วยกิต
                   รวม                                                                          12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ                                                 3 หน่วยกิต
บทส 7000 – 7005   วิชาเลือก 1 วิชา                                      3 หน่วยกิต

บทส 70xx หรือ 8xxx    วิชาเลือก 2 วิชา                                  6 หน่วยกิต
รวม                                                                          12 หน่วยกิต

**  กำหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต

*    ไม่นับหน่วยกิต

 

  

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

สพ 4000   พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                          3(3 – 0 – 6)

ND 4000   Foundation for Graduate Studies                                                          

การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society; codes of ethics for executives and academics; personality development; physical and mental health; the Constitution of the Kingdom of Thailand; Thai for communication; academic report writing; and sufficiency economy and development.

 

ภส 4001    การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                       3(3 – 0 – 6)

LC 4001    Reading Skills Development in English for Graduate Studies                      

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills.

 

ภส 4002    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                       3(3 – 0 – 6)

LC 4002    Integrated English Language Skills Development                                     

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory level.

 

ภส 4011    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     3(3 – 0 – 6)

LC 4011    Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies         

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

The course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies covered in LC 4001 Students receive individualized attention to enhance their reading skills for academic purposes.

 

ภส 4012    การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                       3(3 – 0 – 6)

LC 4012    Remedial Integrated English Language Skills Development                        

ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

This course is intended to provide additional practice in the four skills—listening, speaking, reading and writing strategies covered in ITM 4002.  Students receive individualized attention to enhance their communication skills in English.

 

บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                                                     3(2 – 2 – 5)

ITM 4003 English for Business Communications

เป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งการฟัง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการเขียนรายงานและเอกสารติดต่อ การนำเสนอรายงานและผลงาน และการดำเนินการประชุมผู้บริหารและเจรจาทางธุรกิจ

This course emphasizes the Integration of knowledge and skills development in English for business communications. Learning activities provide participants opportunities to practice listening, speaking, and writing. The activities also help participants to develop their skill in writing documents and business reports, presentation and running effective meeting.

 

บทส 4010  ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ                                 3(3 – 0 – 6)

ITM 4010  Database Systems and Basic Concepts of Business Applications Development

คุณสมบัติพื้นฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล เอสคิวแอล การล็อก ภาวะการใช้งานพร้อมกัน การกำหนดบทบาท และสิทธิ์ของผู้ใช้ในระดับต่างๆ การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล การกู้คืนและสำรองระบบ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล แนวคิดพื้นฐานในการโปรแกรม การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน

Topics covered in the course include: principles and methodologies of database management systems, SQL, locking, concurrency control, role and privilege of users, database systems security, system backup and recovery, performance tuning of database system, fundamental programming concepts, web and mobile application development.

 

บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร                                           3(3 – 0 – 6)

ITM 5010  Management of Enterprise IT                                                               

ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ อาทิ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ (Business/IT Alignment) การบริหารงานบริการ การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดองค์กร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์ และปรัชญาขององค์กร แนวคิดพื้นฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และความสำคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร

The use of  information systems in organizations (e.g., management information systems, decision support systems, and knowledge management systems), roles of information technology in supporting a wide range of business functions (business/IT alignment), IT services management, IT governance, IT risk management, IT compliance, IT Organization, IT innovation, and the use of information systems in supporting overall strategic initiatives and corporate philosophies, mobile computing, fundamentals of enterprise resource planning (ERP) systems concepts, and the importance of integrated information systems in an organization.

บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                     3(3 – 0 – 6)

ITM 5020  Business Analytics and Quantitative Analysis                                          

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการจัดการธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจโดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการ เนื้อหาครอบคลุมวิทยาการจัดการ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจำลอง คิว และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แหล่งข้อมูลในองค์กร การใช้คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและข้อมูลใหญ่ในการวิเคราะห์ธุรกิจ

This course provides an introduction to the concepts of business management and business analytics which involves the application of mathematical modeling and analysis to management problems. The topics include: fundamentals of business management; an overview of management science and quantitative analysis, linear programming, transportation model, Inventory models, simulation, queuing, game theory, business analytics model, sources of data in organization, the use of data warehousing, data mining, and big data to support business analytics.

 

บทส 6010  คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่                                                           3(3 – 0 – 6)

ITM 6010  Data Warehousing and Big Data                                                            

หลักการของคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อปัญญาธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหาร และการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหญ่ ตัวแบบเชิงมิติ การสกัด การแปลง และการโหลดข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูล การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ สถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทำเหมืองข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ ตัวแบบและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลใหญ่

Data warehousing and its applications to business intelligence. Big data technologies, management, and applications. The topics include: dimension modeling; extraction, transformation, and loading; applications to business intelligence; requirement collection; data warehouse architecture; physical database design; physical architecture; OLAP; data mining; characteristics of big data; big data storage models and technologies; tools and techniques to analyze big data.

บุพวิชา: บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจหรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

Prerequisite: ITM 4010 Database Systems and Basic Concepts of Business Applications Development or Instructor Consent

 

บทส 6020  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ                              3(3 – 0 – 6)

ITM 6020  Computer Networks and Information Security

แนวคิดโดยทั่วไปของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ: การประมวลผลบนเครือข่าย  และคลาวด์คอมพิวติ้ง อินเทอร์เน็ตและตัวแบบทีซีพี/ไอพี การเข้ารหัสลับข้อมูลกับความมั่นคงสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ แนวคิดการออกแบบและบริหารจัดการเครือข่าย แนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงสารสนเทศ แลนมีสายและไร้สายและความมั่นคงของเครือข่าย เครือข่ายเฉพาะตัว เครือข่ายไอพีเวอร์ชัน 4 และ 6  ความมั่นคงสารสนเทศในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แวนมีสายและไร้สาย แนวคิดของเครือข่ายผู้ให้บริการ แนะนำโปรโตคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์ แนะนำกฎหมายเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและธุรกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำมาตรฐานด้านความมั่นคงสารสนเทศ

General network concepts and security: Networked applications and cloud computing, Internet and TCP/IP model, cryptography and security services, firewalls; Network design and management concepts; Information security management concepts; LANS and security: switch LANs, Wireless LANs; Personnel Area networks; IP networks: V4 and V6; Internet security; Carrier WANs: wired and wireless; Introduction to Application Layer Protocol; introduction to security law and legislation; introduction to information security standards.

บทส 6030  การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3 – 0 – 6)

ITM 6030  IT Strategic Planning and IT Projects Management                                    

การประยุกต์แนวคิดของการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การจัดวางกลยุทธ์ของธุรกิจและไอทีเข้ากับพันธกิจขององค์กร ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวความคิดและการริเริ่ม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้านบุคคลทางด้านไอที การลงทุนทางด้านไอที การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และนำโครงการไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล

Apply concepts of effective it governance and management of enterprise it; align business strategy and it with the mission of the enterprise; determine information technology project concept and initiation; nature of information technology project; determine information technology project concept and initiation; format of project plan. IT resource management; IT investment; project management; risk management; project monitoring and reporting; quality management; change management; project implementation and evaluation.

บุพวิชา: บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

Prerequisite: ITM 5010 Management of Enterprise IT or Instructor Consent

 

บทส 6040  การบัญชีเพื่อการบริหาร                                                             3(3 – 0 – 6)

ITM 6040  Managerial Accounting                                                                        

ศึกษาแนวคิด หลักการ และการประยุกต์การบัญชีเพื่อการ วางแผนและการควบคุมธุรกิจขององค์กรจากมุมมองของผู้บริหาร การนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การวิเคราะห์รายงานการเงิน การจัดทำงบประมาณ งบประมาณลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร พฤติกรรมต้นทุนและการจำแนก การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร และการวิเคราะห์งบการเงิน

This course examines the principles, concepts, and uses of accounting in the planning and control of business organizations from a management perspective. Identified are the budgetary process and related performance evaluation techiques, cost-volume-profit analysis, cost behavior and classification, financial statement analysis.

บุพวิชา:   บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

Prerequisite: ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis or Instructor Consent

 

บทส 6050  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ                                3(3 – 0 – 6)

ITM 6050  Human Resource Management and Organization Behavior                        

     การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับระบบองค์การในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน การจัดการเอกบุคคลและกลุ่มในองค์กร การจัดพฤติกรรมระหว่างเอกบุคคลและระหว่างกลุ่ม การจัดการกระบวนการต่างๆ ของพฤติกรรมองค์กร การจัดการพฤติกรรมองค์กรในสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยน

This course encompasses key areas of human resource management and organization behavior. The internal and external environment factors that affect to organization behavior will be discussed along with human behavior at the individual and group level, and issues of organizational behavior management.

 

บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล                                               3(3 – 0 – 6)

ITM 6060  Marketing Management and Digital Marketing                                          

ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด การควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

This course is designed to cover the fundamental concepts of marketing management and digital marketing. Topics include: marketing plan and marketing strategy, market opportunity analysis, market assessment, market targeting, marketing program, effective operations controls, integrating marketing strategy and technology management. Introduction to digital marketing / online marketing, Search Engine Marketing (SEM), pay per click, display marketing, email marketing, social media marketing, mobile marketing, analytics, digital marketing strategy and planning.

Prerequisite:   ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis or Instructor Consent

 

บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                                          3(3 – 0 – 6)

ITM 7000  Information Systems Analysis and Design                                               

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมความต้องการของระบบ ตัวแบบข้อมูล ตัวแบบกระบวนการ เช่น แบบจำลองระบบเชิงโครงสร้าง แบบจำลองระบบเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดแบบใหม่ เช่น แอจไจล์ สกรัม พื้นฐานการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ การใช้ภาษายูเอ็มแอล กรอบปฏิบัติในการพัฒนาระบบ เช่น กระบวนการแบบรวม (ยูพี)

This course introduces fundamental concepts of information systems analysis and design. Topics covered include the use of techniques and tools for system requirements analysis, the use of numerous techniques for modeling data and business processes (e.g., structured system modeling, object-oriented system modeling), modern approaches to the information systems development (e.g., Agile, Scrum etc.), fundamentals of object-oriented development methodologies and the Unified Modeling Language (UML), overviews of the Unified Process (UP).

Prerequisite:   ITM 5010 Management of Enterprise IT or Instructor Consent

 

บทส 7001 การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์                                 3(3 – 0 – 6)

ITM 7001  Enterprise Computing and Cloud Technologies                                       

การจัดการสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวโน้มของการประมวลผลระดับองค์กร มาตรฐาน และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ข้อมูลใหญ่ และเทคโนโลยีคลาวด์ระดับองค์กร

Enterprise IT architecture management, new technologies and trends of enterprise computing, service-oriented standards and architectures, big data, enterprise cloud computing

Prerequisite:   ITM 5010 Management of Enterprise IT or Instructor Consent

 

บทส 7002 การจัดการการเงิน                                                                     3(3 – 0 – 6)

ITM 7002  Financial Management                                                                        

นิยามและคำจำกัดความที่สำคัญทางการเงิน สถาบันการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์งบการเงิน แหล่งเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนโครงสร้างเงินทุน ผลกระทบของการกู้เงินต่อโครงสร้างเงินทุน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับนโยบายการลงทุน การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ การประเมินโครงการการวัดผลการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหุ้น มูลค่าพันธบัตร นโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาษีส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจ

Important definition in finance, financial institution, balance sheet, income statement, statement of cash flow, present value, yield rate, financial statement analysis, capital resource, cost of capital, capital structure, impact of loan on capital structure, relatedness between capital structure and investment policy, strategic financial management, financial measure assessment, financial ratio, value of share and bonds, dividend policy, personal income tax, corporate income tax and business ethics.

 

บทส 7003 การบริหารการปฏิบัติการ                                                            3(3 – 0 – 6)

ITM 7003  Operations Management

หลักการพื้นฐานการบริหารการปฏิบัติการในการผลิต และการบริหาร การวางแผนการวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมการดำเนินงานโดยสังเขปทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ รวมทั้งกระบวนการผลิตและการให้บริการ การกำหนดระเบียบ และวิธีการในโรงงานและส่วนอื่นๆ ของโครงการ

This course covers foundation concepts in operations management. Topics include operations planning, problems analysis and operational controls, quality and quantity control, production processes and service management, rules and regulations for the manufacturing industry.

Prerequisite:   ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis or Instructor Consent

 

บทส 7004 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ                                                     3(3 – 0 – 6)

ITM 7004  Economics for Management

แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐกิจในกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร ศึกษาการประมาณ
อุปสงค์และอุปทาน เทคนิคการผลิต การพิจารณาต้นทุนและคุณภาพ และกลยุทธ์ราคาที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมโครงสร้างตลาด ระบบตลาดเงิน ตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึงนโยบายทางการคลังและความเกี่ยวข้องของเครื่องมือทางการคลังกับระบบเศรษฐกิจ

Economic concepts and tools in a managerial decision-making process, topics include supply and demand estimation, production techniques, cost and quality determinations and pricing strategy relevant to different industries across market structures, capital market, financial market, financial instruments, fiscal policy and the relation between fiscal tools and economic systems.

 

บทส 7005 ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ                                                          3(3 – 0 – 6)

ITM 7005  Research Methods and Statistics

ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย การตั้งปัญหาสำหรับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมของการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณา การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

Research Methodology; identifying research problems; literature reviews, collecting data collection through a sample survey and experiment; writing a research report; ethics in research; sampling methods; descriptive statistics; probability distribution; hypothesis testing; Chi-square test; analysis of variance; and regression and correlation analysis.

บทส 7050 ระบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                 3(3 – 0 – 6)

ITM 7050  Executive Support Systems and Decision Support Systems

กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ บทบาทของข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ ตัวแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Decision-making process; characteristics of the problems; the importance of data in decision-making process; decision-making models; characteristics of decision support systems (DSSs) ; how DSSs relate to databases; DSSs development; tools for developing DSSs.

Prerequisite:   ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis or Instructor Consent

 

บทส 7051 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล                             3(3 – 0 – 6)

ITM 7051  Big Data Analytics and Data Mining

การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล วิธีการและอัลกอริธึมต่าง ๆ สำหรับการประมาณและการทำนายเชิงสถิติ การจำแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและการประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล แพลตฟอร์ม และอัลกอริธึมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การสร้างมโนภาพสำหรับข้อมูลใหญ่

Data preprocessing; statistical approaches to estimation and prediction; classification, clustering, association analysis and applications; big data analytics platforms; big data analytics algorithms; big data visualization.

 

บทส 7052 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า                                                3(3 – 0 – 6)

ITM 7052  Customer Relationship Management                                                      

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้  การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก  การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า  กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี  การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

Concepts of CRM; CRM development; CRM processes; IT in CRM; analytical CRM and applications; customer-focused performance measurement; customer value analysis; customer loyalty; and culture and environment of customer-focused organization.

 

บทส 7053 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ                                                3(3 – 0 – 6)

ITM 7053  Organizational Performance Measurement                                             

ความตึงเครียดในองค์การเมื่อถูกวัดผล พื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ การจัดองค์การเพื่อการวัดผลงาน สารสนเทศที่ใช้ในการวัดผลและกำกับการดำเนินงาน ระบบการ วัดผลดำเนินงาน การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน การวัดผลกำไรจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บาลานซ์สกอร์การ์ด และตัวแบบดีอีเอ สำหรับการวัดประสิทธิภาพ

Organizational tensions to be managed; basics for successful strategy; organizing for performance measurement; information for performance measurement and control; creating performance measurement systems; evaluating profit performance in terms of effectiveness and efficiency; building a balanced scorecard, and efficiency measurement by DEA.

Prerequisite:   ITM 5020 Business Analytics and Quantitative Analysis or Instructor Consent

 

บทส 7054 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        3(3 – 0 – 6)

ITM 7054  Information Technology Law                                                               

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐาน การฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์  กฎระเบียบบนอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองลิขสิทธิ์ การจัดการสิทธิดิจิทัล การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือบังคับใช้กฎหมาย

Information technology law; electronic commerce law; forensic computing and electronic evidence; computer fraud and abuse; regulation on the internet; copyright and digital rights management; computer misuseม technology and tools for law enforcement.

 

บทส 7055 การบริหารความเสี่ยง                                                                 3(3 – 0 – 6)

ITM 7055  Enterprise Risk Management                                                                 

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง การบูรณาการความเสี่ยง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง การเรียนรู้จากความเสี่ยง โซลเวนซีทูและการบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์กร การพัฒนาและนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จริยธรรมของผู้บริหาร ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

Risk, uncertainty, hazard, cost of risk; risk management process, identification, risk assessment, risk response, monitoring and control; risk integration; risk-based capital; early warning system; risk measure; risk culture; risk experience; solvency II and risk management; relationships between risk management and corporate value; development and implementation of risk management system; and ethic of management and good governance.

 

บทส 7056 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี                                 3(3 – 0 – 6)

ITM 7056  Innovation and Technopreneurship                                                      

ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในหน่วยงาน การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเป็นผู้ประกอบการในหน่วยงาน การตลาดสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Business incubator; networking and strategic alliance for innovation and technology development; capital venturing for development of technology and innovation; technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation and technology; diffusion of innovation and technology, business feasibility study for innovation and technology..

 

บทส 7057 การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง                                3(3 – 0 – 6)

ITM 7057  Advanced Strategic Management of IT                                                   

การวิเคราะห์เทคโนโลยีและการจัดการยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์: วิเคราะห์ คัดเลือก และการนำไปปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การเพิ่มสมรรถนะของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์ทางไอทีในธุรกิจลักษณะต่าง ๆ  การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะไอที การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ ประเด็นที่น่าสนใจและแนวโน้มของการจัดการไอทีในองค์กรสมัยใหม่ การจัดการโครงการระดับสูง กรณีศึกษาโครงการไอทีขนาดใหญ่ การบริหารกลุ่มของโครงการไอที

Technology analysis and strategic management; strategic information management process: analysis, choice and implementation; information technology as competitive advantage;  improving business performance with information technologies; building IT’s strategic capabilities in different business systems,  IT benchmarking; technology and innovation application for business;  issues and trends of IT management in contemporary organizations; advanced project management, big IT project case studies; IT project portfolio management.

บุพวิชา:  บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

Prerequisite: ITM 6030 IT Strategic Planning and IT Projects Management or Instructor Consent

 

บทส 7058 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ                                    3(3 – 0 – 6)

ITM 7058  E- Government                                                                                  

บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารประเทศ สังคม และการเมือง
แนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการดำเนินกิจการของรัฐ อาทิ การรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการสาธารณะ ฯลฯ ระหว่างภาครัฐกับประชาชนและกับองค์กรทั้งระหว่างองค์กรภาครัฐด้วยกัน และกับภาคเอกชน รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการบุกรุกระบบ การแสวงหาแนวทางในการกำหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการดำเนินกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์

Roles and importance of information technology for country, social and politic; guidelines for using electronic media and internet as a channel for performing business, e.g., sending, receiving and exchanging data, procurement, public services, etc. between government and people, government and other organizations, and between government agencies; computer crimes and system intrusion; setting up policy regulation and standard for protecting and controlling in order to establish security, justice, and equality in using electronic media  including promote and develop cooperation between government agencies and private organizations for performing electronic businesses.

 

บทส 7059 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน                                3(3 – 0 – 6)

ITM 7059  Management Accounting and Strategic Cost Management                         

แนวคิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลเชิงปริมาณในการวางแผนงาน การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การควบคุมการดำเนินงานและประเมินผลงาน การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์โดยใช้หลักการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ การวิเคราะห์วงจรการเพิ่มมูลค่าและวงจรทรัพยากรการผลิตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน คุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งการวัดต้นทุนคุณภาพและระบบการบริหารคุณภาพ การวัดผลงานแบบสมดุลโดยเน้นดัชนีการวัดผลงานหลัก

Topics include applying accounting data and quantitative data in working plan, coordination, problem solving and decision making, operations control and appraisement; strategic cost management using modern cost management techniques; analysis of value added activities within the value chain and supply chain for strategic planning of cost management, quality of product and services; measuring the cost of quality and management systems; balanced scorecard and key performance indicators.

 

บทส 7060  ปัญญาธุรกิจ

ITM 7060  Business Intelligence                                                             3(3 – 0 – 6)

กระบวนการ ระเบียบวิธี เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อใช้เปลี่ยนรูปข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ และนำไปใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินทางธุรกิจ  ระบบจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น เทคนิคการจัดกลุ่ม จินตทัศน์ของข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น dashboard และ balanced scorecards

Processes, methodologies, technologies and current practices used to transform data into useful information and support business decision-making; database management systems and data warehouses; introduction to data mining; clustering techniques; data visualization and statistical analysis; business performance management such as dashboards and balanced scorecards.

 

บทส 7061  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ITM 7061  Multimedia Technologies                                                       3(3 – 0 – 6)

วิชานี้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับรูปแบบและหลักการทำงานของเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ในระดับธุรกิจ และในระดับองค์กร เนื้อหาของรายวิชาครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐานของการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปดิจิทัล การเก็บข้อมูลตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน แสง สี และ เสียงให้อยู่ในรูปดิจิทัลรวมถึงมาตรฐานการเก็บข้อมูลแบบสากล การจัดเก็บ การค้นหา การบีบอัด การส่ง และการป้องกันข้อมูลมัลติมีเดียให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานมัลติมีเดีย กระบวนการออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ รวมถึงการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรหรือสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

This course introduces fundamental principles of multimedia technologies used by individual, business and organization. Topics include digitization and digital representations as well as international standards regarding text, image, movie, animation, light, color, and sound. Fundamental knowledge of multimedia data storage, search, compression, transmission, and security is introduced for effective digital content management. Designing multimedia and interactive systems for organization and entrepreneurial innovation is also included here with proper knowledge of intellectual property awareness.

 

บทส 7062  การจัดการโซ่อุปทาน 

ITM 7062  Supply Chain Management                                                    3(3 – 0 – 6)

โซ่อุปทาน  การจัดการโซ่อุปทานและการเข้ากันได้เชิงกลยุทธของรูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานกับธุรกิจ  การพยากรณ์ความต้องการสินค้า  การวางแผนการผลิตรวม  ความไม่แน่นอนในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจ  การลดต้นทุนโซ่อุปทานภายใต้ความไม่แน่นอน  การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง  ตัวแบบเพื่อการตั้งราคาและสัญญา  ผลกระทบแซ่วัว  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย  กรณีศึกษา

Supply chain, supply chain management and strategic fit to business; demand forecasting; aggregate plan, supply chain uncertainty and its impact to business costs; supply chain cost reduction under unceratainty; push and pull supply chain management; models for pricing and contracts; bullwhip effect; supplier relationship management; case studies.

 

บทส 7063  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ   

ITM 7063  Strategic Communication for Leadership Development               3(3 – 0 – 6)

รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากรอบความเข้าใจ ทัศนคติ องค์ความรู้ และพฤติกรรมที่ถูกต้องทางทฤษฎีเชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและภาวะผู้นำ ซึ่งหัวข้อในรายวิชาจะครอบคลุม เรื่องของ ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารโน้มน้าว การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง รวมถึงการสื่อสารองค์กร

This course is designed to set the practically theoretical frameworks necessary for the development of understanding towards the interrelationships between Communication and Leadership. The topics covered are inclusive of Communication, Strategic Communication, Persuasion, Negotiation and Conflict Management, and Organizational Communication.

 

บทส 7064 การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                             3(3 – 0 – 6)

ITM 7064  Digital Business and e-Commerce Management

โครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์และการได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อคู่แข่งและตลาด โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) การตลาดดิจิทัล การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสและระบบความปลอดภัย ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่งการเตรียมความพร้อมและการจัดองค์กร การวางแผนและกลยุทธ์ในการประกอบการและการสร้างระบบงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

Topics include e-business infrastructure, strategies for competitive advantage, the impact on competitors and market, business models of e-commerce transactions (e.g., B2B, B2C), digital marketing, e-auction, online advertising, e-commerce legislation, security design for e-business, e-payment, the modification of organizational structure to support e-business, aligning e-commerce strategy with organizational and marketing strategy.

 

บทส 8000 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              3(2 – 2 – 5)

ITM 8000 Seminar in Information Technology Management                                     

วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ โดยเฉพาะด้านความเข้าใจต่อวัฒนธรรมขององค์การ ลักษณะพลวัตของการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในระดับและหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาและติดตั้งระบบ วิธีการศึกษาอาจเป็นการใช้กรณีศึกษาหรือการอภิปรายจากบทความทางวิชาการ หรือการใช้การทดลองฝึกฝนการใช้เทคนิคและทฤษฎีต่างๆ โดยนักศึกษาต้องเสนอรายงานเพื่อการอภิปรายใน
ชั้นเรียน

Study and analysis various problems related to using information technology in organizations, especially, organization culture understanding; dynamic of business operation, managing interaction among people in organization; various risk factors affecting the success of system development and installation. Study methods include studying theories and case studies, academic paper discussion, and technical training. Students must present their reports in class.

 

บทส 8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(3 – 0 – 6)

ITM 8801-8809  Selected Topics in Information Technology and Management            

การศึกษานอกเหนือจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ โดยหลักสูตรจะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา

This course focuses on selected research topics in Information Technology Management. Topics may vary each semester and will be announced prior to the beginning of the semester.

 

บทส 9000  การค้นคว้าอิสระ                                                                    3(0 – 0 – 12)

ITM 9000  Independent Study                                                                            

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

Students choose their own interesting topic under the supervision of an advisor. A well-written research paper is required.

 

บทส 9004  วิทยานิพนธ์                                                                           12 หน่วยกิต

ITM 9004  Thesis                                                                                  12 Credits

นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

A student-initiated research report on a particular topic under consultation of an advisor, together with an oral examination. The study must be extensive and of acceptable research standards.