web analytics

ปริญญาโท นิด้า เราเตรียมตัวก่อนทดสอบความเข้าใจการเรียนกันอย่างไร

เมื่อถึงฤดูกาลสอบเข้ามาเยือน ดิฉันและเพื่อนๆเรียนภาคพิเศษค่ะ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เวลาอ่านหนังสือย่อมน้อย ฉะนั้นแล้วพวกเราจึงพยายามเรียนให้เข้าใจไปในแต่ละครั้งที่เรียนเลยค่ะ มีอะไรสงสัยก็จะถามอาจารย์ทันที อาจารย์แต่ละท่านก็ยินดีและพร้อมที่จะตอบคำถามพวกเราตลอดค่ะ

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสอบ อาจารย์ไม่เน้นความจำค่ะ แต่เน้นความเข้าใจ ผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องท่องแล้วท่องอีกแบบตอนเรียนปริญญาตรีค่ะ แต่ต้องนึกภาพวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด นั่นคือ “หัวใจของการเรียนปริญญาโท” เลยค่ะ

บางวิชาอาจารย์จะอนุโลมให้เอากระดาษจดบันทึกโน้ตต่างๆขนาด A4 เข้าไปได้ 1 แผ่น เผื่อเราต้องการจะเขียนเนื้อหาหรือวาดภาพต่างๆเพื่อช่วยในการตอบค่ะ แต่ทั้งนี้เราต้องมีความเข้าใจในบทเรียนเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะทำให้ตอบคำถามแต่ละข้อได้ค่ะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำให้ไปศึกษาตามเว็บต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการนำไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้น และอาจารย์อาจนำส่วนนั้นไปออกเป็นข้อสอบด้วยค่ะ

นอกจากนี้แล้ว ในบางวิชาเราจะมีติวก่อนสอบ ซึ่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยก็เอื้ออำนวยต่อพวกเราค่ะ ภายในอาคารห้องสมุดจะมีห้องให้สำหรับนักศึกษาอ่านหนังสือหรือทำงานร่วมกัน หรือใช้ห้องที่อาคารเรียนต่างๆแต่ต้องทำเรื่องจองไว้ก่อนค่ะ

นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเรียนปริญญาโท นิด้า ที่ดิฉันประสงค์ที่จะแชร์ให้ทุกๆคนได้อ่านนะคะ 😀

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น