web analytics

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?
การศึกษาต่อปริญญาโทใน สาขา บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า แบ่งเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท
1. ภาคพิเศษ จะมีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนๆ ที่หลากหลาย ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 215,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมทั้งค่าหนังสือเอกสารในการเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ
2. ภาคปกติ จะมีการเรียนการสอนในวันธรรมดา และบางครั้งอาจมีเรียนร่วมกับภาคพิเศษบางรายวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเรียนในภาคปกติจะเป็นการเรียนในกลุ่มเล็กๆ มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติจะถือว่าภาคปกติน้อยกว่าภาคพิเศษมาก โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 68,000 บาทเท่านั้น
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนภาคพิเศษหรือภาคปกตินั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่ามีงบประมาณ หรือสะดวกเรียนในช่วงเวลาใด

Imge04

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น