web analytics

คณะสถิติประยุกต์ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2557 รอบ 2

คณะสถิติประยุกต์ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2557  รอบ 2
 
คณะสถิติประยุกต์ ได้เปิดรับสมัตรนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษา 1/2557  รอบ โดยสมัครทาง Online ตั้งแต่วันนี้ – 30พฤษภาคม 2557 
หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2557
 
หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
     1.1 วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
     1.2 วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
     2.1 วิชาเอกสถิติ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น