web analytics

หลักสูตรปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

 หลักสูตรปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

หลักสูตรปริญญาโท out       การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนจำนวนมากในฐานะบันไดขั้นสำคัญในการเติบโตทั้งทางด้านอาชีพและทางสังคม สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนมากเร่งพัฒนาหลักสูตรของตนมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้คนในสังคมเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งจะพบว่าสถาบันการศึกษามากมายทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน ฯลฯ ต่างผลิตหลักสูตรปริญญาโททางด้านต่างๆขึ้นมาเพื่อแข่งขันในตลาดการศึกษาของประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะสถาบันผลิตผู้นำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ คณะสถิติประยุกต์ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี ๒๕๐๙ ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสอนและฝึกอบรมทางด้านวิชาการด้านสถิติประยุกต์ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติและงานอบรมสถิติศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปัจจุบันคณะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท ใน ๔ สาขา ได้แก่
๑.  หลักสูตรปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ มีสาชาวิชาเอกทั้งหมด ๕ สาขา คือ
– สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT)
– สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT)
– สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R)
– สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (DTM)
– สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา (DEMO)
๒.  หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มีสาขาวิชาเอกสาขาเดียวคือ การจัดการโลจิสติกส์ (LM)
๓.  หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสาขาวิชาเอกสาขาเดียวคือ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
๔.  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มีสาขาวิชาเอกสาขาเดียวคือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM)
ทุกหลักสูตรแบ่งเป็น ๒ ภาคโดยแต่ละภาคเปิดรับสมัครแยกกันดังนี้
๑.   ภาคปกติ เรียนเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์
๒.   ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรปริญญาโททั้ง ๔ หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะพัฒนามหาบัณฑิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้อย่างง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต นิด้าจึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จะสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น