web analytics

เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC คนทำงาน ไอทีต้องทำอย่างไร?

เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC คนทำงาน ไอทีต้องทำอย่างไร?เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC คนทำงาน ไอทีต้องทำอย่างไร

AEC (Asean Economics Community) คือ การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน โดยชาติเหล่านี้สามารถทำการเดินทางเข้า – ออก และลงทุนข้ามชาติกันอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายของแรงงานในแต่ละประเทศตามรายได้ ผลตอบแทน ค่าครองชีพ สวัสดิการ และจุดเด่นของธุรกิจที่จะสร้างโอกาสให้กับแรงงานในแต่ละประเทศ

สำหรับคนทำงาน ไอทีแล้วนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าจะประเทศใด ธุรกิจใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น   ทั้งทางด้านการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ (วิเคราะห์ข้อมูลในอดีต) การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและพัฒนากว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมิเดีย (Multimedia) เพื่อความเข้าใจ และมองเห็นภาพสิ่งที่ออกแบบหรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประเทศใน AEC ที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีการทำธุรกิจทางด้านไอทีมากที่สุดเรียงตามสามอันดับจากมากไปน้อย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีคนทำงาน ไอทีและธุรกิจทางด้านไอทีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่คนทำงาน ไอทีเหล่านี้ยังขาดทักษะและความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งเป็นข้อด้อยและลดโอกาสทางสายอาชีพเป็นอย่างมาก จากผลการศึกษาและสำรวจความต้องการแรงงานทางด้านไอทีของ   คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า “นอกจากสถานการณ์บ้านเมืองจะไม่มีผลกระทบต่อสายงานทางด้านไอทีแล้ว ความต้องการแรงงานไอทียังคงเพิ่มขึ้นถึง 20% และฐานเงินเดือนยังสูงถึงร้อยละ 20 – 40 เมื่อเทียบกับเงินเดือนระดับมาตรฐาน (15,000 บาท)” และสายงานไอทีที่น่าสนใจ 5 อันดับแรก ได้แก่ งานไอทีทางด้าน ERP (Enterprise Resource Planning) งานไอทีทางด้าน Network งานไอทีทางด้าน Software งานไอทีทางด้าน Database Administrator และงานไอทีทางด้าน Project Management

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 นี้ มีผลทำให้ธุรกิจทางด้านไอทีในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีนี้   ซึ่งอาจส่งผลถึงความต้องการแรงงานไอทีที่มากขึ้นด้วย ทั้งนี้คนทำงาน ไอทีอย่างเราๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถของตนทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ เทคนิคต่างๆ ในการทำงาน และยิ่งไปกว่านั้น ทักษะทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกใน AEC หรือภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาสากล เพื่อเป็นการเพิ่ม Value ให้กับตนเอง ที่จะใช้ในการแข่งขันกับแรงงานไอทีจากประเทศต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองในสายงานทางด้านไอทีอีกด้วย

By… Chonnipa Kaewthong

Summary
Photo ofชนม์นิภา  แก้วทอง
Name
ชนม์นิภา แก้วทอง
Nickname
(ดิ๋ว)
Website
Job Title
Software Test Engineer
Company
Gosoft (Thailand) co.ltd

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น