web analytics

สิ่งที่คุณได้รับมากกว่าการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนิด้า

สิ่งที่คุณได้รับมากกว่าการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนิด้า

หลักสูตรปริญญาโทNIDA

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ –  NIDA)

สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับหลักสูตรปริญญาโทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ผมจะขอเล่าประสบการณ์ตลอดระยะเวลาเกือบ 1ปี ที่ได้เลือกเข้ามาศึกษาใน หลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ ที่คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเอก บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information  Technology  Management -ITM)

โดยสิ่งแรกที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การได้รู้จักเพื่อนใหม่จากหลากหลายสายงานทางด้านบริหารธุรกิจและสายงานทางด้านเทคโนโลยี ได้สัมผัสถึงการช่วยเหลือและแบ่งบันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ทำให้ผมมีเครือข่ายเพื่อนมากขึ้นทั้งเพื่อนในคณะสถิติประยุกต์และต่างคณะ

สิ่งที่สองที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การได้พัฒนาตนเอง ในเรื่องของการจัดการเวลา ( Time Management ) เนื่องจาก มี 2บทบาทที่จะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 2ปี ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท  คือ การทำงานในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ เป็นนักศึกษาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยการเรียนและทำงานไปด้วย ทำให้เรามีการจัดการและการวางแผนในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำงานกลุ่ม ( Project ) การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดผลความรู้ ( Midterm – Final Exam ) เป็นต้น

สิ่งที่สามที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การได้รับความรู้นอกเหนือจากในหนังสือเรียน การได้ลงมือปฏิบัติจริงในเนื้อหาวิชาและนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเพื่อประกอบธุรกิจ หรือนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญญาสำหรับการทำงานในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

สิ่งที่สี่ที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การได้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ เนื่องจาก หลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – NIDA) เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศไทยและองค์กรที่มีชื่อเสียง ทำให้มีโอกาศและสร้างช่องทางในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

สิ่งที่ห้าที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การมีปัจจัยสนับสนุนตลอดที่เป็นนักศึกษาที่ครบครันและทันสมัย เช่น ห้องสมุดและอาคารเรียนที่ทันสมัย การเข้าถึงของระบบอินเตอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายอย่างครบครัน การจัดกิจกรรมนักศึกษาในรั้วนิด้า การฝึกอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์จากหลายหลายเนื้อหาหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า ร้านอาหารและสถานที่นั่งทำงานกลุ่มรองรับกับจำนวนนักศึกษาอย่างเพียงพอ

โดยสิ่งสุดท้ายที่ผมได้รับในการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า คือ การได้รับความรู้ที่เข้มข้นในหลักสูตรจากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ใจดีและเป็นกันเอง พร้อมให้นักศึกษาได้พูดคุย ถามตอบ ( Two-way communication ) ทั้งเรื่องเนื้อหาการเรียนและแนวทางการทำงาน

หากได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า รับรองว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และความทางจำที่ดีตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่นิด้า (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – NIDA)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น