web analytics

Author archives

IT Certificate ก้าวสู่มาตรฐานสากล สำหรับ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า และ บุคลากร

ศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน”  โลกหมุนทุกนาที เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวัน แล้วเราจะหยุดพัฒนาตัวเองได้อย่างไร? ในปี 2014 นี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน IT ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า  และบุคลากรในสถาบัน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ว่า “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” โดยสำนัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการได้รับสิทธิเป็นตัวแทนแต่งตั้งศูนย์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไอที หรือที่รู้จักในนาม “Authorized Testing Center” IT Certificate คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? IT Certificate อธิบายง่ายๆคือ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการใช้งาน Software หรือ Hardware ได้อย่างมีประสิทธิภาพของ Product ทางด้าน IT ต่างๆค่ะ คล้ายกับ การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย toefl, toeic, ielts ที่ใช้มาตรฐานเดี่ยวกันทุกประเทศ ดังนั้นหากได้รับ IT Certificate แล้วจึงสามารถนำไปใช้เทียบความสามารถด้าน …