web analytics

Author archives

สายงานด้านไอทีน่าสนใจ เมื่อ ต่อโทไอที

สายงานด้านไอทีน่าสนใจ เมื่อ ต่อโทไอที ถ้าเราคิดจะต่อโทไอทีแล้ว เราอาจจะมีคำถามด้านสายงานไอทีว่า มีสายงานอะไรบ้างถ้าเราต่อโทไอที โดยงานด้านไอทีนั้นถือว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนค่อนข้างสูง และประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยงานเมื่อต่อโทไอทีนั้นสามารถจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1.สายผู้บริหารไอที (IT Management) อาชีพสายผู้บริหารไอที จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรไม่ต่ำกว่าต่ำกว่า 5 ปี 2.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin Jobs) โดยสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น นิยมเรียกกันในชื่อ Admin จะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยจะขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่องค์นั้นๆใช้งาน 3.อาชีพสายนักเขียนโปรแกรม (Programmer Jobs) อาชีพนักเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนต้องมีมุมมองในเชิง Logic ในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการการเขียนโปรแกรม 4.อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst Jobs) นักวิเคราะห์ระบบงานจะทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน ก่อนการส่งงานให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม โดยถ้าเรามีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบง่ายขึ้น และยังสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วย 5. สายเว็บไซต์ (Website) สำหรับอาชีพสายเว็บไซต์ ปัจจุบันนับเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเหมือนหน้าตาแรกของบริษัท ที่ผู้คนทั่วโลกจะเข้าถึง 6.อาชีพสายฐานข้อมูล (Database Jobs) ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลขององค์กร 7. อาชีพสาย CRM/ERP …