web analytics

Category «การศึกษา»

เปลี่ยนมุมมองของการเรียนในห้องสี่เหลี่ยม กับปริญญาโทนิด้า สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

เด็กจบใหม่หลายคนในปัจจุบันอยากมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อองค์กร เพราะทุกวันนี้การเติบโตของเทคโนโลยีมีความทันสมัยและมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ บางคนคิดว่าการเรียนในห้องสี่เหลี่ยมจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ แต่การเรียนปริญญาโทที่นิด้า ไม่ใช่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา ด้วยจุดเด่นของสาขาวิชา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะได้เรียนทั้งวิชาบริหาร และวิชาไอทีควบกัน โดยส่วนตัวจบสาขาไอทีมาในตอนเรียนปริญญาตรี เมื่อมาเรียนที่นิด้าในสาขานี้ได้ความรู้ทางด้านไอทีเพิ่มมากขึ้นถึงจะเป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว แต่จากประสปการณ์การสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันทำให้ได้เห็นมุมมองที่ต่าง ตอนเรียนปริญญาตรีการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานให้รู้จักความหมาย แต่ในการเรียนปริญญาโทเป็นการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงและมองเห็นภาพชัดมากขึ้น ในส่วนวิชาบริหารซึ่งเป็นความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการบริหาร วิชาการบริหารจัดการต่าง ๆ อาจารย์ทุกท่าน รุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน แม้กระทั่งรุ่นน้อง ก็มีประสบการณ์ของตัวเองที่คอยแบ่งปันให้กับทุกคนในห้องเรียนอยู่เสมอ จริงอยู่เวลาเราเรียนเราต้องเริ่มจากทฤษฎี แต่ที่นิด้าได้รวมผู้คนมากมาย ต่างความคิด ต่างมุมมอง ต่างทัศคติ ต่างชาติและต่างวัฒนธรรม มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเดียวกัน การก้าวกระโดดจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่อง บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ มาก่อน ทำให้พวกเขาได้มองเห็นการทำงานจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และการแก้ไขของแต่ละคน หรือเราจะเรียกว่า การเรียนทางลัดเลยก็ว่าได้ อยากรู้จักนิด้ามากขึ้นไหม? อยากรู้จัก บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศไหม? อยากรู้ว่าบทความนี้จริงไหม? มาลองด้วยประสปการณ์ของคุณเอง รับรองว่า 2 ปีที่คุณจะได้รับ ไม่ใช่เพียงแต่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาตามความคิดเดิมแน่นอน …

ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนจบแล้วไปทำอะไร

     ในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผู้คนต่างแข่งขันเพื่อตนจะได้มีอาชีพที่ดี และรายได้สูง โดยไม่คำนึงถึงความถนัดและตรงตามสายที่ได้เรียนมา หลายคนมักจะคิดว่าการเรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประกอบอาชีพได้เฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ แต่จริงๆแล้วผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้มา สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการไอที ซึ่งแต่ละอาชีพนั้นก็ต้องใช้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันออกไป เช่น ผู้บริหารโครงการไอทีขององค์กร, ผู้ออกแบบเครือข่ายในองค์กร, ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กร อีกทั้งยังสามารถเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกอาชีพที่กล่าวมานั้น มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันและการทำงานของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาให้องค์กรมีความมั่นคงและสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุคสมัยเช่นนี้  0-2

ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนจบอะไรมา ?

ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนจบอะไรมา ?นิด้ากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาโทไว้ว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในเทอมสุดท้ายโดยมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. / สกอ. รับรอง และตามข้อกำหนดของปริญญาโทสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสาขาของผู้ที่ต้องการสมัครว่าจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาใด เช่น บางท่านที่จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโทในสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถือได้ว่านิด้าเปิดกว้างและให้โอกาสแก่ทุกท่านที่มีความสนใจ  +20

หลักสูตรปริญญาโท – รวบรวมสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://grad.tu.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://gs.kku.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.grad.ku.ac.th หลักสูตรปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.seachula.com/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.mbachula.info/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.grad.nu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://graduate.buu.ac.th/ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/grad/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.graduate.su.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.grad.au.edu Mahidol University International College/ TIM DIVISION http://www.muic.mahidol.ac.th/tim แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท , รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ …

ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง

 ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ ด้านธุรกิจและการจัดการ และด้านไอที โดยด้านธุรกิจและการจัดการนั้น ประกอบไปด้วยวิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ เป็นต้น ส่วนด้านไอทีนั้นจะประกอบไปด้วย วิชาการจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะฝึกฝนให้คุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับองค์กร หรือทำธุรกิจส่วนตัว  +4-2

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?การศึกษาต่อปริญญาโทใน สาขา บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า แบ่งเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท 1. ภาคพิเศษ จะมีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนๆ ที่หลากหลาย ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 215,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมทั้งค่าหนังสือเอกสารในการเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ2. ภาคปกติ จะมีการเรียนการสอนในวันธรรมดา และบางครั้งอาจมีเรียนร่วมกับภาคพิเศษบางรายวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเรียนในภาคปกติจะเป็นการเรียนในกลุ่มเล็กๆ มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติจะถือว่าภาคปกติน้อยกว่าภาคพิเศษมาก โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 68,000 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนภาคพิเศษหรือภาคปกตินั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่ามีงบประมาณ หรือสะดวกเรียนในช่วงเวลาใด  +1-2

ปริญญาโท นิด้า เราเตรียมตัวก่อนทดสอบความเข้าใจการเรียนกันอย่างไร

เมื่อถึงฤดูกาลสอบเข้ามาเยือน ดิฉันและเพื่อนๆเรียนภาคพิเศษค่ะ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เวลาอ่านหนังสือย่อมน้อย ฉะนั้นแล้วพวกเราจึงพยายามเรียนให้เข้าใจไปในแต่ละครั้งที่เรียนเลยค่ะ มีอะไรสงสัยก็จะถามอาจารย์ทันที อาจารย์แต่ละท่านก็ยินดีและพร้อมที่จะตอบคำถามพวกเราตลอดค่ะ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสอบ อาจารย์ไม่เน้นความจำค่ะ แต่เน้นความเข้าใจ ผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องท่องแล้วท่องอีกแบบตอนเรียนปริญญาตรีค่ะ แต่ต้องนึกภาพวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด นั่นคือ “หัวใจของการเรียนปริญญาโท” เลยค่ะ บางวิชาอาจารย์จะอนุโลมให้เอากระดาษจดบันทึกโน้ตต่างๆขนาด A4 เข้าไปได้ 1 แผ่น เผื่อเราต้องการจะเขียนเนื้อหาหรือวาดภาพต่างๆเพื่อช่วยในการตอบค่ะ แต่ทั้งนี้เราต้องมีความเข้าใจในบทเรียนเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะทำให้ตอบคำถามแต่ละข้อได้ค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำให้ไปศึกษาตามเว็บต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการนำไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้น และอาจารย์อาจนำส่วนนั้นไปออกเป็นข้อสอบด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้ว ในบางวิชาเราจะมีติวก่อนสอบ ซึ่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยก็เอื้ออำนวยต่อพวกเราค่ะ ภายในอาคารห้องสมุดจะมีห้องให้สำหรับนักศึกษาอ่านหนังสือหรือทำงานร่วมกัน หรือใช้ห้องที่อาคารเรียนต่างๆแต่ต้องทำเรื่องจองไว้ก่อนค่ะ นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเรียนปริญญาโท นิด้า ที่ดิฉันประสงค์ที่จะแชร์ให้ทุกๆคนได้อ่านนะคะ 😀  +4-1

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาโท

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Master of Science Program in Information Technology Management สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)                 เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ :: Master of Science Program in Computer Science and Information Systems สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)                 เป็นหลักสูตรเน้นความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมสมรรถนะ (Competency) ด้านการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน …

คิดถูกแล้วถ้าจะเรียนปริญญาโทนิด้า

หากยังลังเลว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ไหนดีนั้น ลองมองดูที่ปริญญาโทนิด้าเลยครับ ล้วนแล้วแต่มีคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ มากความสามารถ มากด้วยผลงานวิชาการ งานวิจัย พร้อมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ เน้นเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตจริง การทำงาน การเรียนต่อปริญญาเอก การพัฒนาสังคมประเทศชาติ รายละเอียด คลิกเลยครับ >> สถิติประยุกต์ นิด้า แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +3-1

ต่อโทไอทีไม่ยากอย่างที่คิด

ถ้าพูดถึงคำว่า”ไอที”คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาสนใจไอทีใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกันแทบทุกคน สำหรับคนที่อยากหางานด้านไอทีหรือสนใจต่อโทไอที เพื่อให้อินเทรนไม่ตกยุคแล้วล่ะก็ ลองมาเรียนต่อโทไอทีกันดูไหมคะ สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาด้านไอทีโดยตรงก็สามารถเรียนได้เช่นกัน โดยวันนี้จะมาแนะนำสาขาต่อโทไอทีที่น่าสนใจอีกหนึ่งสาขา นั่นคือสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology Management ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิชาด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กันได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย การต่อโทไอทีสาขานี้จะไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับไอทีมากเกินไป เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านไอทีแต่ไม่ได้เรียนด้านไอทีมา นอกจากนี้หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยังสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของการแข่งขันทางธุรกิจ  การเรียนต่อโทไอทีในหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและในหน้าที่การงานได้ทันที จะเห็นได้ว่าการต่อโทไอทีสำหรับคนที่ไม่ได้จบด้านไอทีมาไม่ได้ยากอย่างทีคิด ถ้าใครสนใจต่อโทไอที ลองพิจารณาสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เป็นตัวเลือกนะคะ แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +1-1