web analytics

Category «การศึกษา»

หลักสูตรปริญญาโท – รวบรวมสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://grad.tu.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://gs.kku.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.grad.ku.ac.th หลักสูตรปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.seachula.com/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.mbachula.info/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.grad.nu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://graduate.buu.ac.th/ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/grad/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.graduate.su.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.grad.au.edu Mahidol University International College/ TIM DIVISION http://www.muic.mahidol.ac.th/tim แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท , รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ …

ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง

 ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ ด้านธุรกิจและการจัดการ และด้านไอที โดยด้านธุรกิจและการจัดการนั้น ประกอบไปด้วยวิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ เป็นต้น ส่วนด้านไอทีนั้นจะประกอบไปด้วย วิชาการจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะฝึกฝนให้คุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับองค์กร หรือทำธุรกิจส่วนตัว  +4-2

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?การศึกษาต่อปริญญาโทใน สาขา บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า แบ่งเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท 1. ภาคพิเศษ จะมีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนๆ ที่หลากหลาย ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 215,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมทั้งค่าหนังสือเอกสารในการเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ2. ภาคปกติ จะมีการเรียนการสอนในวันธรรมดา และบางครั้งอาจมีเรียนร่วมกับภาคพิเศษบางรายวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเรียนในภาคปกติจะเป็นการเรียนในกลุ่มเล็กๆ มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติจะถือว่าภาคปกติน้อยกว่าภาคพิเศษมาก โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 68,000 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนภาคพิเศษหรือภาคปกตินั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่ามีงบประมาณ หรือสะดวกเรียนในช่วงเวลาใด  +1-2

ปริญญาโท นิด้า เราเตรียมตัวก่อนทดสอบความเข้าใจการเรียนกันอย่างไร

เมื่อถึงฤดูกาลสอบเข้ามาเยือน ดิฉันและเพื่อนๆเรียนภาคพิเศษค่ะ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เวลาอ่านหนังสือย่อมน้อย ฉะนั้นแล้วพวกเราจึงพยายามเรียนให้เข้าใจไปในแต่ละครั้งที่เรียนเลยค่ะ มีอะไรสงสัยก็จะถามอาจารย์ทันที อาจารย์แต่ละท่านก็ยินดีและพร้อมที่จะตอบคำถามพวกเราตลอดค่ะ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสอบ อาจารย์ไม่เน้นความจำค่ะ แต่เน้นความเข้าใจ ผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องท่องแล้วท่องอีกแบบตอนเรียนปริญญาตรีค่ะ แต่ต้องนึกภาพวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด นั่นคือ “หัวใจของการเรียนปริญญาโท” เลยค่ะ บางวิชาอาจารย์จะอนุโลมให้เอากระดาษจดบันทึกโน้ตต่างๆขนาด A4 เข้าไปได้ 1 แผ่น เผื่อเราต้องการจะเขียนเนื้อหาหรือวาดภาพต่างๆเพื่อช่วยในการตอบค่ะ แต่ทั้งนี้เราต้องมีความเข้าใจในบทเรียนเป็นพื้นฐานก่อนถึงจะทำให้ตอบคำถามแต่ละข้อได้ค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำให้ไปศึกษาตามเว็บต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการนำไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้น และอาจารย์อาจนำส่วนนั้นไปออกเป็นข้อสอบด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้ว ในบางวิชาเราจะมีติวก่อนสอบ ซึ่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยก็เอื้ออำนวยต่อพวกเราค่ะ ภายในอาคารห้องสมุดจะมีห้องให้สำหรับนักศึกษาอ่านหนังสือหรือทำงานร่วมกัน หรือใช้ห้องที่อาคารเรียนต่างๆแต่ต้องทำเรื่องจองไว้ก่อนค่ะ นี่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเรียนปริญญาโท นิด้า ที่ดิฉันประสงค์ที่จะแชร์ให้ทุกๆคนได้อ่านนะคะ 😀  +4-1

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาโท

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Master of Science Program in Information Technology Management สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)                 เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ :: Master of Science Program in Computer Science and Information Systems สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)                 เป็นหลักสูตรเน้นความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมสมรรถนะ (Competency) ด้านการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน …

คิดถูกแล้วถ้าจะเรียนปริญญาโทนิด้า

หากยังลังเลว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ไหนดีนั้น ลองมองดูที่ปริญญาโทนิด้าเลยครับ ล้วนแล้วแต่มีคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ มากความสามารถ มากด้วยผลงานวิชาการ งานวิจัย พร้อมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ เน้นเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตจริง การทำงาน การเรียนต่อปริญญาเอก การพัฒนาสังคมประเทศชาติ รายละเอียด คลิกเลยครับ >> สถิติประยุกต์ นิด้า แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +3-1

ต่อโทไอทีไม่ยากอย่างที่คิด

ถ้าพูดถึงคำว่า”ไอที”คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาสนใจไอทีใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกันแทบทุกคน สำหรับคนที่อยากหางานด้านไอทีหรือสนใจต่อโทไอที เพื่อให้อินเทรนไม่ตกยุคแล้วล่ะก็ ลองมาเรียนต่อโทไอทีกันดูไหมคะ สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมาด้านไอทีโดยตรงก็สามารถเรียนได้เช่นกัน โดยวันนี้จะมาแนะนำสาขาต่อโทไอทีที่น่าสนใจอีกหนึ่งสาขา นั่นคือสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology Management ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิชาด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กันได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย การต่อโทไอทีสาขานี้จะไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับไอทีมากเกินไป เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านไอทีแต่ไม่ได้เรียนด้านไอทีมา นอกจากนี้หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยังสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของการแข่งขันทางธุรกิจ  การเรียนต่อโทไอทีในหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและในหน้าที่การงานได้ทันที จะเห็นได้ว่าการต่อโทไอทีสำหรับคนที่ไม่ได้จบด้านไอทีมาไม่ได้ยากอย่างทีคิด ถ้าใครสนใจต่อโทไอที ลองพิจารณาสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไว้เป็นตัวเลือกนะคะ แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +1-1

ปริญญาโท นิด้า ให้อะไรที่มากกว่าวิชาการ

ทำงานไอที

วันนี้ดิฉันจะขอมาแชร์ประสบการณ์ในการเรียนต่อปริญญาโทให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ บอกก่อนเลยว่าบทความนี้ยาวแน่ๆค่ะ แต่อยากให้อ่านกันเพราะคิดว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้คนที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทได้ใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจค่ะ ขอท้าวความถึงประวัติส่วนตัวของตัวเองเล็กน้อยนะคะ ดิฉันจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Software โดยใช้โมเดลตามแบบสากลที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น Iterative, Agile (Scrum) ถือว่าค่อนข้างคุ้นเคยกับด้านนี้พอสมควร เมื่อทำงานมาได้ประมาณ 4 ปีก็ถึงเวลาที่ดิฉันตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทค่ะ เพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสริมความรู้ให้กับตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองด้วย แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ คำถามที่ว่า “แล้วจะเรียนต่อโทที่ไหนดีล่ะ” เป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะ เพราะมีหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนต่างก็เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้วยกันทั้งนั้น ดิฉันใช้ Criteria ในการเลือกมหาวิทยาลัยในหลายๆรูปแบบค่ะ เช่น การเดินทางไปมหาวิทยาลัยสะดวกไหม, หลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน, ค่าเทอม, บรรยากาศในห้องเรียน (โดยสอบถามจากคนรู้จักที่เรียนมหาฯลัยนั้นๆ) เป็นต้น แต่สุดท้ายแล้วเกณฑ์ที่ดิฉันใช่ตัดสินใจก็หนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางและหลักสูตรที่เปิดสอนค่ะ ปริญญาโท นิด้า กลายเป็นคำตอบของดิฉันไปโดยปริยาย เพราะดิฉันให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากตนเองทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพร้อมๆกัน จึงอยากเลือกที่เรียนใกล้ๆบ้านเพื่อลดเวลาการเดินทางและประหยัดแรงค่ะ แต่เรื่องการเดินทางไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่ดิฉันตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ ดิฉันเข้าไปดูรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษจะเป็นด้านไอทีค่ะ เพราะมีพื้นเดิมจากปริญญาตรีมาอยู่แล้วเลยคิดว่าน่าจะต่อยอดได้ง่าย และปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทุกหน่วยงานหรือทุกธุรกิจได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านไอทีจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และนอกจากนี้แล้วดิฉันยังอยากมีความรู้เพิ่มในด้านการเงินการบัญชี การตลาด หรือด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ไอที เลยหันมาสนใจที่สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management, ITM) และสาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ …

มนุษย์เงินเดือนมาเรียนปริญญาโท นิด้ากันเถอะ

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการเรียนปริญญาโทเหมาะสำหรับคนจบปริญญาตรีใหม่ๆ ที่กำลังร้อนวิชา เราทำงานมาตั้งนานแล้วไปเริ่มใหม่ต้องใช้เวลาแถมต้องไปเคาะสนิมกันอีกเยอะแยะมากมาย สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะมีเวลาไปเรียนเหรอทำงานมาก็เหนื่อยจนหมดแรงแล้ว ก็อาจจะจริงกับบางคนแต่ถ้าหากมีการจัดการกับเวลาและมีวินัยที่ดีแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกคือการเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์โดยปริญญาโทนิด้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรพลาดครับ!! แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  00

เรียนปริญญาโท นิด้า ค่าเทอมไม่แพงอย่างที่คิด

ทำงานไอที

เรียนปริญญาโท นิด้า ค่าเทอมไม่แพงอย่างที่คิด !! ว่ากันว่าต้องเก็บเงินให้ได่สัก 3-4 แสนบาทเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้อย่างอุ่นใจ จริงครับ แต่สำหรับปริญญาโท นิด้า นั้นมีให้เลือกมากมายหลายคณะ โดยเพาะคณะสถิติประยุกต์นั้นมีทุนการศึกษาด้วย สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ครับ http://as.nida.ac.th                 แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +6-1