Category «รับสมัคร»

ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ITM รุ่นที่ 10 (หลักสูตรปรับปรุง 2559) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Management (Information Technology Management) สมัครด้วยตนเอง: วันนี้ – 30 ก.ย. 59 ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า  รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://goo.gl/vFalwa    หลักสูตร ITM คืออะไร? ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA” ITM สอนอะไร? ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับใคร? เหมาะกับที่ต้องการทำงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ …