eBusiness คืออะไร? | นิด้า

eBusiness คืออะไร?

e-Business หรือ Electronic Business หนึ่งในหลักสูตร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการ (Integrate) ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ (Key Business Processes) ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางภายใน (Intranet) เช่น ระบบทรัพยากรมนุษย์ขาดลามาสาย จ่ายเงินเดือน, ระบบ Customer Relation Management, ระบบขายสินค้า ฯลฯ  และ กระบวนการภายนอก (Extranet) เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้กันระหว่าง Suppliers กับธุรกิจ โดยการนำกระบวนการทางธุรกิจนั้นๆ มาใช้ในโลกของอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคู่ค้า (Buy side) และลูกค้า (Sell side) ได้ถูกต้องตรงความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งสร้างความรวดเร็ว สามารถลดต้นทุน และสร้างโอกาสทางการค้า และหรือบริการ ด้วย Business Model ใหม่ๆ

ทำไมต้องนำ eBusiness มาใช้?

เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาบูรณาการใช้ในธุรกิจปัจจุบันทำให้การแข่งขันไม่อยู่ในวงแคบอีกต่อไป เพราะอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดกำลังซื้อมหาศาลที่ไม่ไช่แค่ประเทศใดประเทศหนึงแต่มันครอบคลุมกำลังซื้อทั้งหมดของโลกนี้ได้ เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ และเก่ากันที่ตารางข้างล่าง

Issues

Old economy

New economy

Economy factors
Markets Stable Dynamic and complex
Competition National International and global
Structure Manufacturing Service
Value driver Physical capital Human capital
Business factors
Organization Hierarchy Network or virtual
Production Mass Flexible, customized
Growth driver Capital and labor Innovation and knowledge
Technology driver Machine Digital and electronic
Competitive advantage Low cost/high production Innovation, speed, quality
Relationships Independent Collaborative
Consumer factors
Testes Stable Dynamic, segmented
Skills Specialized Multiple and flexible
Educational needs Trade orientated Lifelong learning
Nature of employment Stable Insecure, opportunistic

จะเห็นได้ว่าในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นั้น ตลาดต้องการความยืดหยุ่นสูง และไม่ได้มองเพียงแค่ภายในประเทศของตัวเองเท่านั้นมันได้เปิดกว้างในระดับสากล ในระบบเศรษฐกิจเก่านั้นจะเน้นที่การผลิตแต่ในระบบใหม่จะเน้นที่การให้บริการการมอง Value จะเน้นที่ตัวมนุษย์มากขึ้น เครือข่ายต่างๆต้องเชื่อมต่อกัน การผลิตสินค้าจะไม่เน้นเฉพาะ Mass ที่ผลิตที่ขายได้เยอะๆจำนวนมากซ้ำๆ กัน แต่จะเน้นที่ความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ตรงกับความต้องการ และอื่นๆอีกมากตามที่แสดงในตารางด้านบน หากเรายังไม่นำ eBusiness มาใช้ใน กระบวนการทางธุรกิจ ธุรกิจเราอาจจะอยู่รอดได้ยากหรือก็ไม่สามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างที่เราต้องการได้

eBusiness ต่างกับ eCommerce อย่างไร?

เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะยังมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้ว e-Business กับ e-Commerce มันยังเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า ต้องขอบอกให้ท่านผู้อ่านทราบไว้เลยว่า e-Commerce นั้นเป็นเพียงส่วนหนึงของ e-Business เท่านั้น โดยเราจะอธิบายในเนื้อหาในบทความ eBusiness ต่างกับ eCommerch อย่างไร? โดยละเอียด

eBusiness ทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแตกต่างจากเดิมหรือไม่?

แนวทางในการจัดการด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยโดยยังคงรูปแบบ Business to Business(B2B), Business to consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C),Government to consumer (G2C), Goverment to Business(G2B) ไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ตารางด้านล่างเป็นการนำเอา eBusiness มาใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆ

Consumer-to-Consumer (C2C)

 • eBay
 • Peer-to-Peer (Skype)
 • Blogs and communities
 • Product recommendations
 • Socail networks: Facebook, Twitter, IG, Google+
Business-to-Consumer (B2C)

 • Transactional: lazada.co.th
 • Relationship-building: BP.com
 • Brand-building: bumrungrad.com
 • Media owner: thairath.co.th
 • Comparison Intermediary: Kelkoo.com, Pricerunner.co.uk
Government-to-Consumer (G2C)

 • National Government: ระบบจ่ายภาษีบนอินเตอร์เน็ตกรมสรรพกร
 • National government information: all .go.th
 • Local government services: ระบบทะเบียนราษฎร์
Consumer-to-Business (C2B)

 • Priceline.com
 • ระบบรับเรื่องร้องเรียน
Business-to-Business (B2B)

 • Transactional: officedepot.com
 • Relationship-building: BP.com
 • Media Owner: EMAP business
 • B2B marketplaces: alibaba.com
 • eProcurement: pttplc.com business opportunity
Government-to-Business (G2B)

 • Goverment services and transactions: tax
 • Legal regulations
Consumer-to-Government (C2G)

 • Feedback to government through pressure group or individual sites
Business-to-Government (C2G)

 • Feedback to government businesses and non-governmental organizations
Government-to-Government (C2G)

 • Inter-government services
 • Exchange of information

และยังมีกระบวนการภายในที่สามารถนำมาบูรณาการใช้ใน eBusiness ได้อีกมากเช่น

 • การฝึกอบรมพนักงานออนไลน์ (eLearning)
 • Digital Marketing คือการใช้ สื่ออิเล็คโทนิค (Electronic devices) ไม่ว่าจะเป็น PC, Smartphones, Tablets ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านทาง platforms Website, e-Newletters, apps on mobile, social network, social media marketing. จะเป็นการใช้ Multi-Channel (กลยุทธ์ที่มุ่งสนองตอบลูกค้าแบบทันทีทันใด ในหลายๆช่องทางพร้อมกัน ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องในทุกช่องทางกันอย่างมีนัยสำคัญ) แทนการใช้ Multiple Channel (มุ่งเน้นกระจายสินค้าผ่านหลายๆ ช่องทาง โดยไม่สนความสัมพันธ์กันในทุกๆ ช่องทางที่กระจายสินค้าไป) ในการตลาดแบบดั่งเดิม ซึ่งเราจะมีเนื้อหาเรื่องนี้โดยละเอียดในบทความ Digital Marketing ในอนาคต
 • ระบบลงทะเบียน online ที่ นิด้า (http://reg.nida.ac.th) อ่าน นักศึกษากับ eBusiness ในนิด้า

ประโยชน์ที่ได้รับจาก eBusiness

ประโยชน์ของการดำเนินการ eBusiness นั้นคือทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่กระบวนการทางธุรกิจ ต่างๆดังนี้

 • ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพราะอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน
 • การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลทางสถิติได้เพราะเก็บข้อมูลไว้ใน Knowledge base ของแต่ละช่องทางที่ทำการตลาดไป
 • สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอด 24 ช.ม. เพราะอินเตอร์เน็ตไม่เคยหลับ
 • เข้าถึงข้อมูล ค้นคว้าได้อย่างกว้างขวาง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจโดย ลดต้นทุนด้านธุรกรรมต่างๆ และทำให้กระบวนการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การชำระเงินออนไลน์, การทำธุรกรรมการเงินผ่าน internet หรือ iBanking
 • เพิ่มโอกาสการเกิด Business Model และมี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมตรงใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

เรียบเรียงโดย

,  

นักศึกษาปริญญาโทนิด้า ITM5