ITM รุ่นที่ 11 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

ITM11

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science (Information Technology Management)

สมัครด้วยตนเอง: ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า 

หรือสมัครทาง online: https://entrance.nida.ac.th

วันนี้ – 17 มีนาคม 2560
รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th

 หลักสูตร ITM คืออะไร?

ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”
เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA”

ITM สอนอะไร?

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับที่ต้องการทำงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดแผน, นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ