ITM NIDA เปิดหูเปิดตาคนทำงานไอทีITM NIDA เปิดหูเปิดตาคนทำงานไอที

                ITM (Information Technology Management) หรือ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่อยู่ในคณะสถิติประยุกต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ครึ่งหนึ่งจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอีกครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านสายบริหาร ตัวอย่างเช่น ในภาคการศึกษาแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา เป็นวิชาที่ช่วยปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ แต่ยังไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของ Programming มาก่อน เพื่อเป็นการปรับกระบวนการคิด และเป็นการทบทวนความรู้ให้กับผู้ที่เคยมีพื้นฐานหรือผู้ที่ทำงานไอทีมาแล้ว เนื่องจากกรณีที่เป็นนักศึกษาภาคพิเศษนั้นจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ก็อาจจะทำให้บางท่านที่ไม่ได้ทำงานในส่วนของการ Programming หลงลืมไปบ้าง   นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเป็นวิชาที่นับว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาให้กับเหล่าคนทำงานไอทีทั้งหลายเลยทีเดียว เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักจะนั่งทำงานอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้รับสารอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วน้อยมาก

                เมื่อผู้เขียนได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้วนั้น มีความรู้สึกว่าได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและได้ทบทวนพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมที่เคยมีอยู่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ผู้เขียนจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีในส่วนของสายบริหารและการตลาดมาก่อน   นอกจากนี้ยังทำงานไอทีมาตลอดอีกด้วย แต่ตัวผู้เขียนเองก็มีความสนใจในเรื่องของการจัดการบริหารและการทำธุรกิจต่างๆ ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองที่จะเติบโตในสายงานที่ทำอยู่และสร้างธุรกิจของตัวเองควบคู่กันไป

                ทางสถาบันมีคณาจารย์ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชามาสอนให้กับนักศึกษา ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ได้จากการทำงานและการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่ๆ และทำให้ผู้เขียนนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้จริง การศึกษาในแต่ละวิชานั้นจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพและมีประสบการณ์ในแต่ละแขนงวิชา เพื่อสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนสายงานตามที่ตนเองสนใจ เช่น คนที่ทำงานไอที แต่มีความสนใจที่จะเปลี่ยนไปทำงานทางด้านการตลาด หรือคนที่ทำงานทางด้านการตลาดอยากเปลี่ยนมาทำงานทางด้านไอที เป็นต้น

                อย่างไรก็ตามการที่จะเข้ามาศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทนั้น เชื่อว่าทุกคนย่อมมีเป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวังจากการเรียนในระดับนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักสูตรที่ตนเองสนใจให้ดีก่อนที่จะเข้ามาเรียน ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง   รู้จักการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรที่ดี เนื่องจากได้รับทั้งความรู้ทางทฤษฎีและจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของคณาจารย์ทุกท่าน นับว่าหลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ ทั้งคนที่ทำงานไอทีอยู่แล้วหรือคนที่ทำงานทางด้านอื่นๆ อีกด้วย

By… ชนม์นิภา แก้วทอง