MIS คืออะไร?

M = Management

I = Information

S = System

MIS หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ ทั้งทางด้านสถิติและ Business Management

MIS Management ไอที

MIS Management ไอที

ไอทีคืออะไร? และทำไมต้องเรียนไอที?

ในสมัยก่อน เชื่อว่าต้องมีคนที่อยากรู้ว่าไอทีคืออะไร มันมีความหมายและมีประโยชน์อย่างไรกับเรา แต่สมัยนี้ เชื่อได้เลยว่า ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว พวกเราวัยรุ่นส่วนใหญ่มักเรียกกันติดปากว่า ไอที (IT)

ไอที ย่อมาจาก “Information Technology” ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวล รวมไปถึงการเน้นในเรื่องของการแสดงผล และการประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที ซอฟแวร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ

ปัจจุบันไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มักมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน ไอทีมีลักษณะเด่นคือ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ โดยเราจะเห็นได้จาก มีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย เช่น มีการส่งอีเมล์ Social Network เกมส์ออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

ได้อะไรจาก MIS (Management Information System) ?

ระบบไอที มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการบริหารของทุกหน่วยงานในยุคสมัยนี้ เพราะสังคมโลกเราทุกวันนี้กำลังอยู่ในช่วงยุคดิจิตอล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวหน้าเพื่อให้ทันกับสังคมโลกปัจจุบัน ขณะที่ประเทศต่างๆได้หันมาใช้เทคโนโลยีไอทีกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การนำระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ มีทั้งการส่งข้อมูลธุรกรรม การประมวลผลข้อมูลธุรกรรม การวิเคราหะห์ข้อมูลธุรกรรม และการนำผลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้ในการจัดการ  เพราะฉะนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ นักธุรกิจ และผู้จัดการที่ไม่รู้จักใช้ข้อมูล ไม่รู้จักระบบสารสนเทศ จะไม่มีที่ยืนอยู่ในวงการธุรกิจอีกต่อไป

MIS (Management Information System) ช่วยในการขยายขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบสารสนเทศเพิ่มเติม จากการเรียนปริญญาตรี โดยหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านการบริหารและความรู้ทางด้านไอที และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านไอทีเพื่อใช้ในการบริหารได้ เช่น การให้ข้อมูลสารสนเทศ แก่ผู้บริหารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร ได้รวดเร็ว ตรงตามที่ผู้บริหารต้องการ

แนวอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา MIS  จะเป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับไอที อาจเป็นในหน่วยงานคอมพิวเตอร์สารสนเทศ หน่วยงานวางแผนสารสนเทศ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนผู้บริหารในด้านสารสนเทศหรือไอทีเพื่อประกอบการตัดสินใจ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านไอที

การมาเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในหลักสตูร MIS จึงเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบใหม่ ที่ก้าวหน้า ตามสังคมโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับก้าวเดินไปสู่อนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

เรียบเรียงโดย

#เข้าสู่ยุคไอที 2015