web analytics

Tag «นิด้า»

ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง

 ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ ด้านธุรกิจและการจัดการ และด้านไอที โดยด้านธุรกิจและการจัดการนั้น ประกอบไปด้วยวิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ เป็นต้น ส่วนด้านไอทีนั้นจะประกอบไปด้วย วิชาการจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะฝึกฝนให้คุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับองค์กร หรือทำธุรกิจส่วนตัว  +4-2

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

เรียนปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ภาคปกติกับภาคพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?การศึกษาต่อปริญญาโทใน สาขา บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า แบ่งเป็นหลักๆ ได้ 2 ประเภท 1. ภาคพิเศษ จะมีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนๆ ที่หลากหลาย ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 215,700 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมทั้งค่าหนังสือเอกสารในการเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ2. ภาคปกติ จะมีการเรียนการสอนในวันธรรมดา และบางครั้งอาจมีเรียนร่วมกับภาคพิเศษบางรายวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการเรียนในภาคปกติจะเป็นการเรียนในกลุ่มเล็กๆ มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก และค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคปกติจะถือว่าภาคปกติน้อยกว่าภาคพิเศษมาก โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 68,000 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนภาคพิเศษหรือภาคปกตินั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่ามีงบประมาณ หรือสะดวกเรียนในช่วงเวลาใด  +1-2