web analytics

Tag «บริหาร»

ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนจบอะไรมา ?

ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนจบอะไรมา ?นิด้ากำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาโทไว้ว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในเทอมสุดท้ายโดยมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. / สกอ. รับรอง และตามข้อกำหนดของปริญญาโทสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสาขาของผู้ที่ต้องการสมัครว่าจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาใด เช่น บางท่านที่จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็สามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโทในสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถือได้ว่านิด้าเปิดกว้างและให้โอกาสแก่ทุกท่านที่มีความสนใจ  +20

ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง

 ปริญญาโท สาขา บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า เรียนอะไรบ้าง หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ ด้านธุรกิจและการจัดการ และด้านไอที โดยด้านธุรกิจและการจัดการนั้น ประกอบไปด้วยวิชาหลักๆ ได้แก่ วิชาการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ เป็นต้น ส่วนด้านไอทีนั้นจะประกอบไปด้วย วิชาการจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นผู้นำ ผู้บริหารด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะฝึกฝนให้คุณมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับองค์กร หรือทำธุรกิจส่วนตัว  +4-2