web analytics

Tag «ปริญญาโทนิด้า»

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าเทอม ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์

หลักสูตรปริญญาโท

  ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์   มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้    Applied Statistics สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT) สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT) สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (DTM) สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา (DEMO)   Logistics Management สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (LM)   Information Technology Management สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)   Computer Science and Information Systems สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) ซึ่งก็มีทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าเทอม โดยประมาณ จะมีดังนี้ รายการ ปริญญาโท(ภาคปกติ) ปริญญาโท(ภาคพิเศษ) ใบสมัคร ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือ รับด้วยตนเองที่สถาบัน …

คิดถูกแล้วถ้าจะเรียนปริญญาโทนิด้า

หากยังลังเลว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ไหนดีนั้น ลองมองดูที่ปริญญาโทนิด้าเลยครับ ล้วนแล้วแต่มีคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ มากความสามารถ มากด้วยผลงานวิชาการ งานวิจัย พร้อมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ เน้นเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการในปัจจุบัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตจริง การทำงาน การเรียนต่อปริญญาเอก การพัฒนาสังคมประเทศชาติ รายละเอียด คลิกเลยครับ >> สถิติประยุกต์ นิด้า แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท  +3-1