NIDA - Institute of Development Administration

เรียนต่อโทที่ไหนดี

"คำถามที่ใครหลายคนกำลังมองหาคำตอบ ถามเพื่อนบ้าง ถามพี่บ้าง ถามน้องบ้าง ว่าจะเรียนต่อ ป.โท ที่ไหนดี สำหรับวันนี้เรามีคำตอบมาให้พร้อมกับเหตุผลว่าทำไม เราถึงต้องเรียนต่อที่นี่"

ถ้าใครคิดจะเรียนต่อโท ต้องเรียน NIDA ทำไม?เราถึงแนะนำ ก็เพราะว่านิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั่นคือมีการเรียนการสอนเฉพาะ ป.โท, ป.เอก แห่งแรกของประเทศไทย ดังนั้นนิด้าจึงเชี่ยวชาญในการสอนนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก เป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่อยากเรียนต่อโทเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ที่นิด้าจบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศมากมาย นอกจากนี้นิด้ายังเป็น สถาบันที่สร้างตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สถาบัณการศึกษาของรัฐบาล (นิด้าสถาบันที่พ่อสร้าง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ 1 เมษายน 2509 (ปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 เป็นเวลากว่า 50 ปี) โดยมุ้งเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เหมาะกับคนที่กำลังหาที่เรียนต่อย่างแท้จริง

IT Management NIDA

เรียนต่อโท IT นิด้า ต้องจบอะไร

เรียนต่อ โท IT Management (บริหารเทคโนโลยีสาระสนเทศ) นิด้า ต้องจบอะไร?

การเรียนต่อปริญญาโท IT management (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) นิด้า ไม่จำเป็นจะต้องจบทางด้านไอที หรือบริหารแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียนจบจากสาขาวิชาอื่นก็สามารถเรียนต่อโท IT Management ที่นิด้า ได้ แต่อย่างน้อยควรจะมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีมาบ้างเล็กน้อยหรืออาจะไม่มีเลยก็สามารถเรียนรู้เริ่มเพิ่มเติมได้ เนื้อหาที่เรียนนั้นเป็นการรวมกันระหว่างไอทีและบริหารอย่างละครึ่ง ซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านไอทีเลย แล้วมาเรียนต่อโท IT อาจจะเหนื่อยกว่าผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านไอทีมาบ้าง อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรจะมีวิชาเสริมเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านการเรียนต่อโทไอทีรองรับด้วย เพื่อปรับพื้นฐานให้ทั้งผู้ที่จบสายไอทีและไม่ได้จบทางด้านไอที สามารถเรียนต่อโท IT Management ที่นิด้าได้อย่างดียิ่งขึ้น

รียนต่อ โท IT Management ได้เรียนอะไรบ้าง

เรียนต่อ โท IT Management ได้เรียนอะไรบ้าง

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหารกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ( IT) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Technology transformation) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนต่อโท IT นิด้าจึงได้เรียนทั้งวิชาIT และวิชาบริหาร โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ วิชาIT 30% และ วิชาบริหาร 70% ตัวอย่างวิชา IT เช่น “Computer Networks and Information Security”, "Digital marketing",“Data Warehousing and Big Data” และ “Information Systems Analysis and Design”เป็นต้น ตัวอย่างของวิชาบริหาร เช่น “Management of Enterprise IT”, “IT Strategic Planning and IT Projects Management”, “Business Analytics and Quantitative Analysis”, “Managerial Accounting” และ “Human Resource Management and Organization Behavior” เป็นต้น

เรียนต่อโท นิด้า ค่าเทอมเท่าไหร่

เรียนต่อ โท IT Management นิด้า ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

สำหรับคณะสถิติประยุกต์ สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITM) มีประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ 190,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,500 บาท
 • ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
 • ค่าเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 2,000 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพ (กรณีลาพักการศึกษา) 8,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 600 บาท
 • ค่าาธรรมเนียมการลงทะเบียนผ่านธนาคาร 20 บาท
หมายเหตุ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดไว้อย่างน้อย 45 หน่วยกิต (45 หน่วย * 3500) = 157,5000 บาท

เรียนต่อ โท IT นิด้า แล้วไปทำงานต่อด้านไหน

เรียนต่อ โท IT นิด้า แล้วไปทำงานต่อด้านไหน

เพราะการเรียนต่อโท IT ที่นิด้านี้ ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านเรื่องของ IT อย่างเดียว แต่ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์กรควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มวิชา บัญชี ธุรกิจ และเศรษฐศาตร์ สำหรับคำถามที่ว่าเรียนต่อโท IT นิด้า แล้วไปทำงานต่อด้านไหน ก็มีดังนี้

 • ผู้บริหารไอที (IT Management)
 • ที่ปรึกษาไอที (IT Consultant)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
 • นักการตลาดดิจิตอล (Digital marketer)
 • นักพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics, Data Science)
นอกจากนี้เรียนต่อโท IT นิด้า หลักสูตร ITM นี้ยังสามารถไปทำงานได้ทุกแขนง เหมาะกับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือผู้ริหารที่ต้องการพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

เรียนต่อโท IT นิด้าเ รียนวันไหนบ้าง

เรียนต่อโท IT นิด้าเรียนวันไหนบ้าง

ตารางเรียนต่อโท IT ของคณะสถิติประยุกต์ นิด้า ภาคพิเศษ จะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เรียนวิชาละ 3 ชั่วโมง
 • ใน 1 วันเรียน 2 วิชา
 • เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9 โมง จนถึงเทียงในช่วงเช้า
 • ช่วงบ่ายจะเริ่มบ่ายโมงตรงจนถึง 4 โมงเย็น
 • สำหรับภาคฤดูร้อนจะเรียน 1 วิชาเต็มวัน
(ทั้งนี้การแบ่งช่วงขึ้นอยู่กับรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน)

พูดง่ายๆก็คือ เรียนต่อโท IT นิด้า เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.นั่นเอง

มีทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อโท IT นิด้าไหม?

มีทุนให้กับนักศึษาที่สนใจเรียนต่อโท IT นิด้า โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป ในระหว่างเรียนต่อโท จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ในแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 3.5
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนต่อโท IT นิด้า

สมัครเรียนต่อโท IT นิด้า

การสมัครเรียนต่อโท IT นิด้ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

เริ่มจากดูช่วงเวลาที่รับสมัครก่อน แล้วกรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมกับเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และอื่นๆ ตามที่ทางมหาลัยแจ้ง แล้วนำมายื่นที่นิด้าเพื่อสมัครสอบสัมภาษณ์ โดยในขั้นตอนนี้จะเสียค่าสมัครสอบประมาณ 800 บาท จากนั้นทางคณะก็จะแจ้งวันที่สัมภาษณ์ให้กับผู้สมัครเรียนต่อ ป.โท ให้ทราบ และมารับการสัมภาษณ์ที่คณะในวันดังกล่าว หลังจากสัมภาษณ์แล้ว ก็รอประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะสถิติประยุกต์ แล้วนำเงินค่าเทอมมาชำระ พร้อมส่งและรับเอกสารตามที่คณะกำหนด เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเรียนต่อโท IT นิด้าแล้ว

เมื่อสมัครเรียนต่อโท IT นิด้า ผ่านแล้วก็คอยดูประกาศหน้าเว็บอยู่เสมอ เพราะทางคณะจะประกาศวันที่ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ผ่านทางหน้าคณะเช่นกัน ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้มาเจอเพื่อนๆ ที่จะเรียนร่วมกันกับเรา และเป็นโอกาสได้ทำความรู้จักสถาบัน อาจารย์และรายละเอียดๆต่างๆเกี่ยวกับการเรียนต่อโท IT ที่นิด้าอีกด้วย พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า

<

ติดต่อคณะฯ

คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th

Contact